• Laisvę kun. Alfonsui Svarinskui!

• Kratos ir tardymai

• RRT propaganda

• Kam jūs tarnaujate?

• Kankinių tautos dovana

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Bažnyčia sovietinėse respublikose

• Nauji leidiniai

1983 m. balandžio 3

 

LKB KRONIKA Nr. 57

 

Perskaitęs duok kitam! 
jei gali, padaugink! 
Eina nuo 1972 metų.