Lietuvos Bažnyčios padėtis žymiai pasunkėjo, pradėjus valdyti J. Andropovui. Geriausi kunigai šantažuojami, grasinama kalėjimu ir pan. Gaudomi ir baudžiami protestų parašų rinkėjai, tardomi ir tikintieji — suaugę ir vaikai. Plačiausiai išvystyta ateistinė propaganda, šmeižtai prieš kunigus. Per spaudą ir televiziją aiškinama, kad vaikams iki 18 metų negalima patarnauti šv. Mišioms, dalyvauti procesijose ir chore. Tardomi ir baudžiami už surengtas kalėdines eglutes (Simne, Prienuose, Kybartuose), Vėlinių procesijas. Apie bažnyčias slankioja mokytojai, o kai kur net milicija, stebėdami, kad vaikai nebūtų ruošiami Pirmajai Komunijai. Pasitaiko, kad vaikai sulaikomi gatvėje, įtariant einant mokytis katekizmo. Kiek valdiški bedieviai persekioja tikėjimą viduje, tiek paskui stengiasi įtikinti užsienio opiniją apie visišką religijos laisvę Lietuvoje. Lietuvos vyskupus išleidžia „ad limina" į Romą, o į kalėjimą sodina kunigus. Kunigų taikos delegacijos važinėja į įvairius kongresus, o Lietuvoje — didžiausias spaudimas laikytis vadinamų Religinių Susivienijimų nuostatų, kurie siekia visiško Bažnyčios sunaikinimo. Lietuvos Bažnyčios pastangos atgauti Konstitucijos garantuotas teises, žmogiškai mąstant, atrodo beviltiškos, valdžia nereaguoja į jokius protestus, neatsako į keliasdešimt tūkstančių pasirašytus pareiškimus, tikintieji diskriminuojami, kunigų gretos retėja, gausėja parapijų, kurios neturi kunigų. Ir štai tokiu lemtingu momentu Lietuva netenka dviejų uoliausių kunigų: Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus.

Tarybų Sąjungos ATP Prezidiumui — Jurijui 
Andropovui
Nuorašas: Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų 
Valdytojams

Kaišiadorių Vyskupijos kunigų

Pareiškimas


Mums kelia susirūpinimą paskutiniu metu spaudoje pasirodę pikti išpuoliai prieš religiją. Lietuvos KP pirmojo sekretoriaus P. Griškevičiaus kalboje sakoma: „Reikia visokeriopai stiprinti internacionalinio ir patriotinio auklėjimo ryšį su kova už religinių atgyvenų likvidavimą"

(LKP 2-me plenume Vilniuje 1981 m. birželio 17 d.). Prieš religiją ir gerus kunigus raštiškai yra pasisakęs ir KP sekretorius L. Šepetys, o Religijų reikalų tarybos įgaliotinis P. Anilionis griežtai reikalauja, kad būtų vykdomi LTSR ATP 1976.VII.28 d. patvirtinti Religinių susivienijimų nuostatai.

TSKP Generaliniam Sekretoriui Jurijui 
Andropovui
Nuorašai: LTSR Generaliniam Prokurorui, 
Vyskupams ir Valdytojams, 
Lietuvos Kulto Įgaliotiniui.

Kaišiadorių vyskupijos kunigų Pareiškimas


Pastaruoju metu mūsų spaudoje pagausėjo straipsnių ateistine tematika ir 1983 m. sausio 26 d. buvo suimtas Viduklės katalikų parapijos (Raseinių raj.) klebonas kunigas Alfonsas Svarinskas. Tuojau pat rajonų laikraščiuose buvo pakartoti seni priekaištai kun. Alfonso Svarinsko adresu.

Mes žinome kun. Alfonsą Svarinską kaip uolų ir gerą kunigą, aktyviai kovojantį su vis labiau plintančiu girtavimu Lietuvoje, drąsiai pakeliantį balsą prieš esamas negeroves mūsų tėvynėje, išdrįstantį pasisakyti, kad, savavališkai ar piktnaudžiaujant įstatymais, būna užgaunami tikintieji ar jiems šventi dalykai, išniekinamos šventovės, kai nesudraudžiami ateistai per daug sau leidžia.

Kun. A. Svarinsko byla — 5465 puslapių!

Iš nuteisimo kaltinamojo akto 1983 m. balandžio 22 d. yra pagrindas kaltinamąjį atiduoti teismui. Į teisiamąjį posėdį netikslinga kviesti liudytojus: S. Sotničenko, S. Matuliauską, P. Milių, A. Macį. Būrį — A. Gudaitienę, J. Bernotaitę, V. Jonaitienę, V. Vileikį, O. Tamašauskienę, A. Juodeikienę, G. Gudanavičių, P. Kačiusį, S. Kaplanienę, E. Matonienę, J. Plitniką, L. Rudžionytę, J. Bagdonienę, S. Sadauskienę, B. Kulpinskaitę, N. Mizarą, Z. Kubilių, Z. Kamarūną, S. Keslerį, R. Znamenskienę, V. Cukurą, kurių parodymais nustatytas aplinkybes galima patikrinti ir kitais įrodymų šaltiniais.

Liudytojai: A. Keina, J. Kauneckas, V. Vėlavičius, V. Stakėnas, L. Kalinauskas, M. Gavėnaitė neparodė apie faktus, kurie susiję A. Svarinskui pateiktais kaltinimais, todėl ir šie liudytojai į posėdį nekviečiami. Liudijančių iš pamokslų buvo 21; 3 neatvyko, iš jų: 11 partinių, 4 komjaunuoliai, 4 nepartiniai.

Vilnius. 1983 m. gegužės 24 d. Vilniaus rajono Liaudies teisme buvo teisiamas Jonas Sadūnas. Teisėjas — G. Leonovas, prokuroras — S. Pumputis, tarėjai — G. Klimkienė, V. Korkut, sekretorė — S. Burokienė.

Teismo pradžioje Sadūnas pareiškė, jog nesutinka, kad jo žmona, nieko nežinanti apie šią bylą, pakviesta liudininke (Marytė Sadūnienė, kad negirdėtų liudininkų parodymų, turėjo liudyti paskutinė). Teisėjas J. Sadūno reikalavimą atmetė, o į kaltinamojo atsisakymą kalbėti teismo proceso metu tol, kol nebus salėje žmonos, pareiškė, kad teismo posėdį gali pravesti ir be J. Sadūno dalyvavimo.

Jonas Sadūnas su šeima

Po kun. Sigito Tamkevičiaus arešto pasipylė visa eilė tardymų. Tardomi kunigai, tikintieji, jaunimas ir net vaikai. KGB darbuotojus labiausiai domina šie klausimai:

a) ar pažįsta kun. S. Tamkevičių? Kaip jį charakterizuoja?

b) apie ką jis kalbėjo pamokslų metu?

c) ar tardomas asmuo sąmoningai pasirašė po pareiškimais dėl jaunimo diskriminacijos, kun. Alf. Svarinsko ir kun. S. Tamkevičiaus išlaisvinimo?

d) ar kunigas perskaitė pareiškimo tekstą dėl jaunimo terorizavimo iš sakyklos?

e) kas rinko parašus?

Rašo kun. Alf. Svarinskas:

Juk mylėti — aukotis,
Mylėti — naštos imti sunkesnę dalį,
Mylėti — nešti žiburį ir šviesti kelią,
Mylėti — tikėti---

(K. Inčiūra)

Rašiau trumpą laiškutį vasario mėnesį, bet manau, kad negavote.

Šią ar kitą savaitę apleisiu sostinę Vilnių ir Lietuvą ilgam, ilgam laikui, o gal ir visam. Viešpats tik vienas žino! Bet šiuo atžvilgiu aš su šventraščio Jobu kartoju: „Dievas davė, Dievas atėmė . . . Tebūna Jo šventa valia!"

Kybartai. Birželio 5 d. Kybartų bažnyčioje, kaip paprastai, buvo švenčiama Tėvo diena. Gausiai susirinkę vaikai ir jaunimas eilėraščių posmais ir gėlėmis sveikino savo tėvus, dėkodami jiems už tėvišką meilę bei rūpestį.

Nors Tėvo dienos paminėjimas Kybartų bažnyčioje įprasta šventė, tačiau šiais metais ji turėjo visiškai kitą atspalvį. Skaudu buvo žiūrėti į vaikų bei tėvų skruostais riedančias ašaras, kai visos parapijos vardu gražiausiais posmais bei maldomis buvo dėkojama ir prašoma Dievo pagalbos saugumo požemy kenčiančiam Kybartų parapijos dvasios Tėvui kun. Sigitui Tamkevičiui. Dar labiau širdį vėrė vaizdas, kai tėvai vaikų dovanotas gėles nešė ir dėjo prie mylimo klebono klausyklos. Nepraėjo nė 15 min. ir klausykla paskendo gėlėse. Tai aiškiai bylojo didelę tikinčiųjų kybartiečių meilę bei solidarumą kančioje su brangiu dvasios Tėvu.

Josvainiai (Kėdainių raj.). 1983 m. birželio mėn. 20-24 d. į Kėdainių saugumo komitetą tardymui buvo iškviestas Josvainių vidurinės mokyklos aštuonias klases baigusios mokinės: Genutė Brigytė ir Regina Augaitė, iš Kėdainių iškviesta Onutės Tunaitytės motina. Mergaitės: Regina ir Genutė į saugumą nuvyko su savo motinomis.

Vilniaus tardytoją Vidzėną domino, kaip mergaitės prieš dvejus metus patekusios į pogrindžio leidinį „Kroniką", klausinėjo, ar kun. Leonas Kalinauskas neduoda joms skaityti minėto leidinio, ką jis kalba per pamokslus, ar kartais nevaišina saldainais ir t.t. Mergaitės paaiškino, kad į bažnyčią eina melstis, o kaip pateko žinios į „LKBK" — nežino. Kun. L. Kalinauskas pamokslų metu aiškina Kristaus Evangeliją.