• Laisvai mastyti gražu, bet dar gražiau mąstyti teisingai

• Kunigai kovoja už Bažnyčios teises

• Suimtų kunigų gynimo akcija Lietuvoje

• Išrašai iš kun. Alf. Svarinsko bylos

• Iš Jono Sadūno teismo

• Tardymai

• Mūsų kaliniai

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

1983 m. rugpiūčio 15 d.


LKB KRONIKA Nr. 59

Eina nuo 1972 m. 
Perskaitęs duok kitam!