Telšiai. 1983 m. liepos mėn. 9 d. naktį nežinomi piktadariai pakartotinai išplėšė šventoriuje esantį koplytstulpį ir išnešė naujai įdėtą Rūpintojėlio figūrėlę.

* * *

Viešvėnai (Telšių raj.). 1983 m. balandžio 20-21 d. naktį iš koplytėlės Viešvėnų bažnyčios šventoriuje pavogtos nežinomo liaudies meistro iš medžio išdrožtos dvi klūpančių angelėlių ir Sopulingosios Dievo Motinos figūrėlės.
 

* * *

Plungė. Kunigas Ignacas Žeberskis, neakivaizdiniu būdu baigęs Kunigų seminariją ir dirbdamas Plungės bažnyčios vargonininko pavaduotoju, padėdavo parapijos klebonui kanauninkui Gasčiūnui pastoracijos darbe. 1982 m. pradžioje Plungės klebonas kanauninkas Gasčiūnas kreipėsi į Kuriją, prašydamas tarpininkauti pas RRT įgaliotinį Petrą Anilionį dėl kun. I. Žeberskio įdarbinimo vikaro pareigose. P. Anilionis pagrasino vyskupui uždarysiąs tas bažnyčias, kuriose dirbs tokie kunigai kaip I. Žeberskis, t.y. neturintys valdžios leidimo.


Atsakydamas į prašymą, P. Anilionis atsiuntė Plungės bažnyčios komitetui ir klebonui raštą, kuriame grasinama uždaryti Plungės bažnyčią, jei joje ir toliau dirbs kun. I. Žeberskis.


P. Anilionis pasiūlė vyskupui iš naujo pasiųsti kun. I. Žeberskį mokytis į Kauno ar Rygos Kunigų seminarijas ir iš naujo šventinti kunigu. Minėtas kunigas yra beveik 60 metų amžaus.
 

* * *


Skardupiai (Kapsuko raj.)- 1983 m. liepos 28 d. Skardupių bažnyčioje buvo egzaminuojami vaikai Pirmajai išpažinčiai ir šv. Komunijai bei išduodamos kortelės Sutvirtinimo sakramentui. Atėję į bažnyčią Kapsuko raj. vykdomojo komiteto pirmininkas Merkevičius, švietimo skyriaus vedėjas ir dar keletas asmenų užsipuolė parapijos kleboną kun. Boleslovą Čegelską, kam jis moko vaikus. „Mokiau ir mokinsiu", — atsakė klebonas, kartu pareikalavo, kad pareigūnai negąsdintų vaikų ir apleistų maldos namus.

Vėliau dėl minėto įvykio Skardupių parapiją užplūdo pareigūnai iš milicijos, vykdomojo komiteto, sakėsi, net iš prokuratūros. Buvo tardomi ir gąsdinami vaikai, jų tėvai, bažnyčios komiteto nariai, neliko nuošaly ir kun. B. Čegelskas.

Rugpjūčio 23 d. parapijos klebonas kun. B. Čegelskas buvo nubaustas 20 rub. administracijos bauda.
 

* * *


Molėtai. 1983 m. liepos 1 d. į Molėtų bažnyčią atėjo miesto vyk. k-to sekretorė Dauborienė, draudimo inspektorė Ustinčiukienė ir darbuotoja iš milicijos. Komisija rado bažnyčioje Stasę Rokaitę, beruošiančią būrį vaikučių Pirmajai Komunijai. Atvykusieji už šį „nusikaltimą" surašė aktą.

Rugsėjo 10 d. Stasė Rokaitė buvo kviečiama pas prokurorą Besusparį. Tą pačią dieną buvo pakviesti liepos 1 d. rasti bažnyčioje IV b. kl. mokiniai — Kavaliauskaitė, Bastijokaitė, Tarvydas, Meškėnas, Gaivelis ir kiti. Vaikai buvo klausinėjami apie Stasę Rokaitę; kas juos mokė tikėjimo tiesų, davė katekizmus . . .

Rugsėjo   19   d.   administracinės   komisijos   posėdis nubaudė Stasę Rokaitę 50 rub. bauda ir prigrasino nekartoti daugiau tokių „nusikaltimų".
 

* * *


Telšiai, Nuo 1981 m. yra persekiojama Telšių Kultūros mokyklos koncertmeisterė Zita Vasauskienė, mat KGB sužinojo, kad ji retkarčiais Telšių Katedroje groja vargonais. Prieš pat 1981 m. Kalėdas rajono vykdomojo komiteto patalpose ji buvo įspėta, kad švenčių metu negrotų Katedroje. Pavaduotojas Jankus grasino Vasauskienei: „Jei ir toliau vadovausi Katedros choreliui, neleisime dirbti Kultūros mokykloje. Pati pasirink — arba mokykla, arba eik dirbti į bažnyčią". Nieko nepadėjo Z. Vasauskienės aiškinimas, kad Katedroje ji groja laisvu nuo darbo metu. Kadangi Z. Vasauskienė neatsisakė pagroti Katedroje, nuo 1982 m. rugsėjo 1 d. jai buvo perpus sumažintas valandų skaičius Kultūros mokykloje, o nuo 1983 m. gegužės 1 d. atleista iš darbo, „kaip nevykdanti komunistinio darbo uždavinių". Be to, Z. Vasauskienė buvo kaltinama kam lankosi atlaiduose ir Panų kalne. Pastaruoju metu jai nebeleidžiama tęsti studijų Klaipėdos Konservatorijos neakivaizdiniame skyriuje.
 

* * *


Kelmė. 1983 gegužės 29 d. Kelmės raj. Žalpių parapijos atlaidų metu buvo renkami parašai po protestu dėl kun. Alfonso Svarinsko nuteisimo ir kun. Sigito Tamkevičiaus suėmimo. Po Sumos į bažnyčią įėjo užgėręs čekistas Lapinskas ir jėga bandė atimti iš Arvydo Juškos protesto tekstą su parašais, už ką buvo žmonių sumuštas. Tą pačią dieną milicija ir saugumas pradėjo ieškoti kaltininkų. Tuo tikslu sekmadienio vakarą pas parapijos kleboną atsilankė rajono prokuroras, o Kelmės autobusų stotyje buvo sulaikyti: Žalpių parapijos vargonininkė Regina Teresiūtė bei rinkę parašus vaikinai — Arvydas Juška ir Alvydas Vainoras. Jie visi buvo melagingai kaltinami muštynių organizavimu. Sulaikytus jaunuolius milicijos pareigūnai stumdė, sukinėjo rankas, iš jų tyčiojosi. A. Juška ir A. Vainoras buvo ištardyti ir sekančią dieną paleisti; R. Teresiūtė buvo tardoma tris paras. Ji buvo išvadinta girtuokle, gąsdino išvežt į psichiatrinę ligoninę; parą laiko kartu su ja kameroje buvo laikoma ištisai rūkanti kriminaliste. R. Teresiūtei paprašius pareigūnų, kad jai neleistų tiek daug rūkyti, milicininkai tik pasišaipė.

1983 m. gegužės 30 d. pas R. Teresiūtę, gyvenančią Kelmėje, Laisvės 11, buvo padaryta krata. Krata padaryta nepateikus orderio ir nedalyvaujant pačiai R. Teresiūtei. Jos tikslas — paimti rašomąją mašinėlę, dauginimo aparatą ir pinigų dauginimo aparatą. Kratą darė 2 milicininkai ir 3 saugumo darbuotojai (Kiti 3 laikas nuo laiko atvažinėdavo). Čekistams nedavus raktų, koridoriaus duris atsirakino savais, o į kambarius teko laipioti per langus. Paimta: kasetinis magnetofonas „Soni", 11 magnetofono kasečių, foto aparatai — „Zorkij", Fedmikron", protestas TSRS generaliniam prokurorui (8 egz.), pareiškimas LTSR ATP (2 egz.), 12 lapų su eilėraščiais, 3 sąsiuviniai su tekstais, 1 paketas rašomojo popieriaus, 4 rašomajai mašinėlei skirtos kasetės, 1 paketas kopijuotės, 26 foto juostos, 27 kun. A. Svarinsko nuotraukos, 3 bendros nuotraukos, kalendorėlis, 20 rašomąja mašinėle rašytų knygų, 180 lapų įvairaus teksto, spausdinto mašinėle, 4 diapozityvai. Čekistai krėsti butą atvažiavo dar ir gegužės 31 d. Paėmė: pogrindyje leistą leidinį „Alma mater" ir foto liniuotę. Tardymo metu R. Teresiūtė apie kratoje paimtus daiktus kalbėti atsisakė, motyvuodama, kad krata padaryta be jos žinios. Saugumiečiai siūlė R. Teresiūtei pakeisti savo pažiūras, bendradarbiauti, žadėjo leisti įstoti į bet kurią norimą mokyklą. R. Teresiūtė nuo pirmos iki paskutinės sulaikymo dienos buvo paskelbusi bado streiką.