Šiame numeryje:

    1 Brangiems broliams airiams

    2 Kun. Sigito Tamkevičiaus dvasinis testamentas

    3 Kun. Sigito Tamkevičiaus teismas

   4 Mintys, perskaičius straipsnį „Vienoje rankoje rožančius, kitoje — vėzdas"

    5 Štai kokia sovietinė tikėjimo laisvė!

    6 Kratos ir tardymai

    7 Mūsų kaliniai

    8 Kunigai gins tikinčiųjų teises

    9 Žinios iš vyskupijų

    10 Katalikai sovietinėse respublikose

    11 Nauji pogrindžio leidiniai

1984 m. sausio 6 d.

LKB KRONIKA Nr. 61
Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų.