„Aušra" Nr. 37 pasirodė 1983 m. birželio mėnesį. Leidinys skiriamas TTGKK nariams — kun. Alf. Svarinskui ir S. Tamkevičiui. Įžanginiame straipsnyje šių kunigų areštas aptariamas kaip totalitarinės komunistinės vyriausybės žingsnis, siekiant sunaikinti patį TTGK komitetą. Leidinyje daug vietos skiriama rusifikacijos problemai Lietuvoje spręsti, atkreipiamas dėmesys į nenormalią lietuvių vaikinų padėtį sovietinėje armijoje, nemažai vietos skiriama Lietuvos istorinio laikotarpio (nuo 1919 m. iki 1939 m.) detaliam aptarimui.

„Aušra" Nr. 39 išleista 1983 m. spalio mėnesį. Straipsnyje „Žvilgsnis į Aušrą" po šimto metų" nurodomos priežastys ir aplinkybės, paskatinusios nelegaliai išleisti pirmą lietuvių laikraštį „Aušra". Aptariamos dabartiniame ,,Aušros" leidinyje keliamų problemų artimumas prieš 100 metų spausdinamam to paties pavadinimo leidiniui. Paminėtas 1983 m. liepos 7 d. miręs žymus lietuvių kultūros veikėjas dainininkas Antanas Kučingis, kuris, turėdamas ryškų talentą, sugebėjo išlikti ištikimu Tėvynei. Numeryje tęsiama istorinė tema „Keturiasdešimt metų" (1914-1944).

Lietuvi, nepamiršk!

Kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevičius, Jadvyga Bieliauskienė, Sergiejus Kovaliovas, Viktoras Petkus, Balys Gajauskas, Vytautas Skuodis, Gintautas Iešmantas, Povilas Pečeliūnas, Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!