Viduklė. 1984 m. gegužės 23 d. XIb. klasės auklėtoja mokytoja Mikolaitienė pranešė savo auklėtinei Jūratei Kaplanaitei, kad ji, už tai, jog pasveikino sugrįžusį kalinį ir bažnyčioje kartu su visais viešai meldėsi už kalinamą parapijos kleboną Alfonsą Svarinską, neprileidžiama prie abitūros egzaminų. Direktoriaus pavaduotoja S. Balutienė apkaltino Jūratę antitarybine veikla, išvadino ją moraliai smukusią, nors tėvų susirinkimuose mergaitė buvo tik giriama ir nepareikšta jai jokių priekaištų. Tėvai nuvežė pareiškimą Švietimo ministrui, protestuodami prieš tokį mokytojų poelgį. Pas švietimo ministrą tik iš antro karto, vos ne jėga veržiantis, pavyko trumpai prieiti. Ministras pareiškė, jog nieko negali padėti, turįs vietoj viską ištirti, o tam neturi laiko. Didžiausią valdžią šiuo reikalu turi rajono švietimo skyrius, todėl kreipkitės į juos", — aiškino tėvams švietimo Ministras.

Lietuvos TSR švietimo Ministrui

Kaplanienės Salomėjos, Rapolo, gyv. Raseinių raj., Viduklės apylinkė, Viduklės gel. st. Darbininkų g.,

 

  P a r e i š k i m a s

Gerb. Ministre, kreipiuosi į Jus dukros Jūratės Kaplanaitės reikalu. Dukra mokosi Viduklės vidurinėje mokykloje. Baigė vienuoliktą klasę ir, nenurodant jokios priežasties, neprileidžiama prie abitūros egzaminų. Jau mokslo metų eigoje dukra buvo gąsdinama, kad už antitarybinę veiklą bus neprileista prie egzaminų. Mokslo metų pabaigoje tuo pačiu tikslu jai buvo sumažintas elgesys. Prieš paskutinį skambutį auklėtoja pasakė, kad ji neprileidžiama prie egzaminų už antitarybinę veiklą. Nesuprantu, kas yra antitarybinė veikla. Mano dukra tikinti ir eina į bažnyčią, nejaugi visa tai yra antitarybinė veikla? Direktorius A. Kuodis man paaiškino, kad neprileidžiama prie egzaminų ne už tikėjimą, ne už antitarybinę veiklą, bet, kad mergaitė prieš trejus metus teikusi kažkuriam buvusiam kaliniui gėlių ir kad palaiko ryšius su kaliniais. Ir vėl nesuprantu, kur ir kokius ryšius ji palaiko su kaliniais. Mergaitė niekada nevažinėjo pas kalinius. Kodėl mano dukra yra taip keistai kaltinama? Paprašiau direktoriaus pedagogų tarybos nutarimo išrašo. Išrašo nedavė. Paaiškino, kad Vykdomasis komitetas liepė neduoti, o direktoriaus pavaduotoja S. Balutienė mane pradėjo įžeidinėti, kad mergaitė morališkai smukusi. Mūsų mokykloje kai kurios mergaitės, aštuntokė ir devintokė, laukiasi kūdikio, tačiau prie egzaminų prileidžiamos. Vadinasi morališka. O mano dukra dėl to, kad lanko bažnyčią, vadinama morališkai smukusią.


Kai norėjau atsiimti žadėtą išrašą, direktorius paaiškino, kad liepė neduoti Vykdomasis komitetas, todėl iš mokyklos jokio išrašo negavau.

Kiti tikintys vaikai taip pat mokytojų yra gąsdinami, kad ir jiems taip bus, kaip Jūratei.

Gerb. Ministre, prašau išaiškinti tuos supainiotus reikalus ir mano dukrai leisti laikyti egzaminus.
 

* * *

 

Baigiantis 1984 m. mokslo metams, Viduklės vidurinės mokyklos X kl. mokinei Valdai Bakanaitei, motyvuojant, kad sveikino iš kalėjimo grįžusį Vytautą Vaičiūną, iki patenkinamo buvo sumažintas elgesio pažymys. Mokinė buvo pastatyta prieš klasę, kad visi pritartų, jog elgesys jai sumažintas teisingai. Klasės draugams nepritariant, susinervinusi auklėtoja žadėjo iškviesti saugumą.
 

* * *


Kybartai. 1984 m. gegužės 24 d. Kybartų vidurinės mokyklos XI kl. auklėtoja Žakienė pranešė šios klasės mokiniui Romui Žemaičiui, jog jis neprileidžiamas prie abitūros egzaminų. Priežastimi nurodė prieš keletą dienų įvykusį incidentą tarp R. Žemaičio ir X klasės mokinio Merkevičiaus. Romas, pamatęs mokyklos kieme verkiantį kaimynų berniuką ir sužinojęs, kad jį sumušė vyresnės klasės mokinys, pareikalavo, kad mušeika atsiprašytų, šis, pasikvietęs savo draugą Merkevičių, paprašė Romui atkeršyti. R. Žemaitis buvo priverstas gintis. Pedagogų Tarybos posėdis, neatsižvelgdamas į tai, jog Romas dėl incidento nebuvo kaltas, nusprendė neprileisti jo prie abitūros egzaminų. Gegužės 28 d. R. Žemaičio tėvai kartu su sūnumi nuvyko į LTSR švietimo Ministeriją, kur švietimo ministrui Spurgai pateikė pareiškimą, kuriame išdėstė, jog Romo neprileidimo prie egzaminų tikroji priežastis yra jo religiniai įsitikinimai, dar prieš metus laiko jam buvo grasinama, kad už aktyvų dalyvavimą bažnytiniame gyvenime bus neprileistas prie egzaminų. O XI klasėje, po dalyvavimo kun. Sigito Tamkevičiaus teisme, jį vėl baugino išmetimu iš mokyklos bei neprileidimu prie egzaminų. Po pareiškimu, kuriame smulkiai buvo išdėstytos incidento su X kl. mokiniu Merkevičium aplinkybės ir tai, jog Romas ištisus metus buvo terorizuojamas dėl tikėjimo, pasirašė 14 įvykį mačiusių mokinių.

Milicijai ir saugumui ieškant, kas vasario 15 d. naktį ant mokyklos katilinės kamino iškėlė trispalvę vėliavą ir antitarybiniais  šūkiais  aprašinėjo  Kybartų vykdomojo komiteto, pašto ir kitų pastatų sienas pas Žemaičius vasario 17 ir 22 d. buvo padarytos kratos, melagingai prisidengiant, jog ieškoma pavogto mopedo ir jo dalių. Po kratos vykusiuose tardymuose saugumas ir milicija „ieškomą" mopedą tarsi „užmiršo". Tardymų metu R. Žemaitis ir jo broliai — Arvydas ir Edmundas (X kl.) — buvo verčiami prisipažinti, kad jie iškėlė vėliavą ir aprašinėjo pastatų sienas. Romui nuolat buvo grasinama kalėjimu.

Švietimo ministras Spurga pasidomėjo, ar tikrai Romas tikintis, — liepė išvardinti 10 Dievo įsakymų ir, nieko aiškaus nepasakęs, nusiuntė pas inspektorių Kairį, šis pareiškė, jog įvykis bus ištirtas.

Gegužės 31 d. Vilkaviško rajono švietimo skyriaus inspektoriai — Žilinskas ir Pakrosnevičienė —apklausinėjo po pareiškimu pasirašiusius mokinius. Mokiniai dar kartą patvirtino, kad Romas nekaltas. Kadangi dauguma pasirašiusių buvo komjaunuoliai, mokyklos vadovybė pagrasė, kad tai, jog gina Romą, jiems nebus dovanota. Taip pat pareiškė, kad komjaunuoliai turi žinoti, po kuo pasirašyti, o po kuo ne. Pabrėžė, kad jie kišasi į politiką.

Gegužės 31 d. įvyko naujas pedagogų tarybos posėdis, kurio metu buvo patvirtintas sprendimas — Romą Žemaitį neprileisti prie egzaminų.
 

* * *


Kaunas. 1983 m. lapkričio mėnesį — Kauno XV vid. m-klos direktorės pavaduotoja L.Urbonavičiūtė pasikvietė į savo kabinetą dvi penktos klasės mokines: Danguolę Žukaitytę ir Laimutę Marazaitę. Pavaduotoja klausinėjo, ar mergaitės lanko bažnyčią. Joms prisipažinus, graudino, sakydama, jog gėda mokytis tarybinėje mokykloje ir lankyti bažnyčią, įtikinėjo, kad tai nesuderinami dalykai, nes Bažnyčia atskirta nuo mokyklos. Laimutė Marazaitė bandė aiškinti pavaduotojai, kad, jei valstybė nenori, kad tikintys vaikai lankytų tarybinę mokyklą, tegul pastato jiems atskirą mokyklą. Į pavaduotojos klausimą, kurie dar vaikai lanko bažnyčią, mergaitės tylėjo. Nieko neiškvotusi, pavaduotoja L. Urbonavičiūtė pareiškė, kad ji ir be jų išdavimo žino visus XV vid. m-klos mokinius.

Danguolė Žukaitytė ir Laimutė Marazaitė panašiai apklausinėjamos jau ne pirmą kartą.
 

* * *


1983 m. gruodžio mėnesį Kauno miesto švietimo skyriaus vedėjas davė įsakymą visų lietuviškų Kauno miesto mokyklų vadovams gruodžio 24 d. pravesti diskotekas, kuriose kuo gausiau dalyvautų moksleiviai. Kai kurie klasių vadovai, gavę iš savo mokyklų direktorių tokį įsakymą, primygtinai kvietė mokinius, net reikalavo, kad tą vakarą visi iki vieno dalyvautų diskotekoje. Kai kuriose mokyklose buvo grasinama, jog nedalyvavusieji privalės rašyti pasiaiškinimus.

Tokiu būdu buvo siekiama išplėšti vaikus iš šeimos židinio, kad nešvęstų su tėvais Kūčių, neturėtų galimybės vakare dalyvauti Bernelių Mišiose; kad šokio sūkury užmirštų religines šeimos ir tautos tradicijas.
 

* * *


Krakės (Kėdainių raj.). 1983 m. gruodžio 17 d. Krakių vid. m-klos direktorė Šepaitienė mokinių tėvų susirinkimo metu pareiškė, kad ateityje lankantiems bažnyčią vaikams elgesio pažymys bus mažinamas, neatsižvelgiant net į tai, jei jie mokinsis vien penketais.
 

* * *


Rokiškis. 1983 m. gruodžio mėnesį Rokiškio Kultūros mokyklos dėstytoja Vaičiūnienė, išsikvietusi savo auklėtinę tikinčią mokinę Jolantą Jurgelevičiūtę, aiškino jai, kad kultūros darbas nesuderinamas su religija ir bažnyčios lankymu. 1984 m. sausio 4 d. J. Jurgelevičiūtė buvo iškviesta į mokyklos direktorės kabinetą, kur pasikalbėti su ja laukė nepažįstamas vyriškis. Išklausinėjęs Jolantą apie mokslą, jos šeimą ir sužinojęs, kad mokinė tikinti, lanko bažnyčią ir todėl nestoja į komjaunimą, vyriškis siūlėsi su ja panašia tema pasikalbėti kiekvieną dieną. Jolanta nesutiko, sakydama, jog nėra reikalo tuščiai kalbėti. J. Jurgelevičiūtei konkrečiai pareikalavus nepažįstamąjį prisistatyti ir paaiškinti, kokiu tikslu jis ja rūpinasi bei pareiškus, kad neprisistačius, atsisako toliau kalbėti, nepažįstamasis bandė aiškinti, kad Jolanta kalba ne savo žodžiais, o kažkieno primokyta, kol pagaliau patylėjęs prisistatė esąs atstovas iš komjaunimo. Į tolimesnius svečio aiškinimus ir patarimus J. Jurgelevičiūtė neatsakinėjo.

Vasario mėnesį su J. Jurgelevičiūte tikėjimo klausimu kalbėjo mokyklos direktorė. Ji aiškino, kad Jolanta yra labai gabi, bet tikėjimo atžvilgiu klysta, todėl visi jie nori jai padėti. „Ne aš, direktore, klystu, bet jūs nuklydot. Ir apskritai, esu pilnametė, todėl pilnai atsakau už save. O už norą padėti, ačiū, bet man jūsų pagalbos nereikia", — paaiškino direktorei Jolanta Jurgelevičiūtė.

Į mokyklą pasikalbėti su direktore dėl dukters buvo atvažiavę Jolantos tėvai. Direktorė, patvirtinusi tėvams, kad jų dukra gabi, gerai mokosi, todėl mokykla ir stipendiją jai padidinusi, pradėjo tėvams priekaištauti, kad jie patys klysta, todėl ir dukra blogai išauklėta, mat, direktorės žodžiais, „priminus tikėjimą, Jolanta pasišiaušia kaip ežys, o kultūros darbas — ateistinis darbas".

Kovo 4 d. visiems Kultūros mokyklos mokiniams buvo griežčiausiai įsakyta nevažiuoti į namus. (Tą dieną visose Lietuvos bažnyčiose buvo minimas šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejus — red. past.). Kovo 5 d. J. Jurgelevičiūtę išsikvietė mokyklos direktorės pavaduotoja Sinkevičienė ir liepė rašyti pasiaiškinimą, kodėl ji nepaklausė ir kovo 4 d. išvažiavo į namus, nedalyvavo koncerte. Jolantai paaiškinus, jog pristigo pinigų, — pavaduotoja neištvėrė: „Tu važiavai į bažnyčią", — kalbėjo ji. Po to sekė ateistinis auklėjimas, kurio metu J. Jurgelevičiūtė tylėjo. Tą patį vakarą mokyklos direktorė, išsikvietusi J. Jurgelevičiūtę, pareiškė, kad nuo kovo 6 d. ji yra pašalinama iš Rokiškio Kultūros mokyklos.

 

* * *


Kapsukas. 1984 m. vasario 2 d. į Kapsuko prokuratūrą buvo iškviesta Kapsuko Kultūros mokyklos mokinė Lina Merčaitytė, gyvenanti Alyvų 1 a. Prokuroro pavaduotojas klausinėjo, ar sausio 28d. milicijos pareigūnai išlaužė duris, pas ką buvo raktas, ar tikrai ji buvo vonios kambaryje, kai milicininkai beldėsi, ir ar tikrai jie veržėsi į vonios kambarį?

1984 m. vasario 7 d. pagal tuos pačius klausimus buvo apklausta Kultūros mokyklos mokinė Jolanta Kalvaitytė. Kultūros mokyklos direktorius Jonuška, motyvuodamas, kad buto šeimininkė Genovaitė Navickaitė per jauna ir gali jas įtraukti į „kontrabandą", pareikalavo, kad abi mergaitės kuo skubiau išsiregistruotų iš Alyvų 1a ir pereitų gyventi į moksleivių bendrabutį.

L. Merčaitytės motina Genė Merčaitienė, atvykusi į Kultūros mokyklą pasiteirauti, dėl kokių priežasčių jos dukra verčiama išsiregistruoti, mokyklos direktoriui Jonuškai paaiškino, kad Linai mokytis jos gyvenamoje vietoje niekas netrukdo ir ji nesutinkanti leisti dukrą persikelti gyventi į bendrabutį.
 

* * *


Varėna. 1984 m., besiartinant Velykų šventėms, Varėnos miesto mokyklų moksleiviai buvo įspėjami, kad nedalyvautų pamaldose. Velykų dieną specialiai atsiųsti pareigūnai stebėjo pamaldose ir procesijoje dalyvaujančius mokinius. Po Velykų prasidėjo pastebėtų pamaldose ir procesijos bei pamaldų dalyvių „auklėjimas" — mokiniai buvo verčiami išduoti dalyvavusius pamaldose ar procesijoje savo draugus, gąsdinami, kad nelankytų bažnyčios. Vienam iš mokinių buvo pagrasinta, kad, jei ir toliau aktyviai dalyvaus pamaldose ir neišduos draugų, atleis iš darbo jį globojančią tetą, dirbančią gatvės šlavėja.
 

* * *


Dubičiai (Varėnos raj.). Dubičių vid. m-klos mokiniai, rajono pareigūnų nurodymu, didesnių bažnytinių švenčių metu įpareigojami dalyvauti įvairiuose renginiuose. Velykų pirmąją dieną buvo suorganizuota sporto šventė, kurios pradžia buvo paskelbta 8 val. ryto, kada bažnyčioje prasideda Prisikėlimo pamaldos. Tik vėliau, mokytojams įsitikinus, kad taip anksti sekmadienį mokiniai nesusirinks, rajono valdžia leido šventę pradėti pora valandų vėliau.

Sekminėse Dubičių bažnyčioje yra didieji 40' val. adoracijos atlaidai. Ta proga Sekminių dieną mokyklai buvo įsakyta suorganizuoti privalomą turistinį žygį.
 

* * *


Simnas (Alytaus raj.)-1984 m. balandžio 29 d. ir gegužės 3 d. Simno vid. m-klos VIIIb kl. auklėtoja L. Žilionienė klasėje atpasakojo, neva, jos gautą auklėtinės Redos Tarasevičiūtės įsitikinimus ir elgesį šmeižiantį anoniminį laišką. 1984 m. gegužės 8 d. Petronė Tarasevičienė, Redos motina, pareiškimu kreipėsi į Lietuvos švietimo Ministrą, Alytaus rajono švietimo skyrių ir Simno vidurinės mokyklos direktorę, reikalaudama atitaisyti jos dukrai padarytą moralinę skriaudą, — priešingu atveju žadėdama dukters neleisti į mokyklą. „Auklėtoja, neva, remdamasi anoniminiu laišku, pašiepė dukrą, kad lanko bažnyčią ir perdaug anksti flirtuoja su tokių pat įsitikinimų berniukais," — rašo pareiškime P. Tarasevičienė. 1984 m. balandžio 15 d. P. Tarasevičienė buvo iškviesta į Alytaus raj. švietimo skyrių. Vedėjo Makštučio akivaizdoje mokytoja L. Žilionienė prisipažino negerai padariusi, teisinosi, jog buvo susinervinusi, o laiško skaitymas buvo suderintas su mokyklos direktore. Viešai atsiprašyti mokinę mokytoja L. Žilionienę atsisakė, aiškindamasi, kad tai žemins jos autoritetą mokinių tarpe. Vedėjas Makštutis pripažino, kad mokytoja pasielgusi neteisingai, pažeminusi mokinę, bet atsiprašyti, jo nuomone, nereikia. Makštutis įspėjo P. Tarasevičienę, kad už dukters neleidimą į mokyklą bus nubausta 30 rub. administracine bauda. 

* * *

 

Tauragnai (Utenos raj.). 1984 m. balandžio 30 d. Tauragnų tikintieji ruošėsi savo parapijos klebono kun. Broniaus Šlapelio 25 metų kunigystės jubiliejui. Jubiliejaus iškilmėmis susidomėjo ir Tauragnų vid. m-klos mokytojai. Jie reikalavo, kad iškilmių dieną mokiniai neitų į bažnyčią. Penktos klasės auklėtojas mokytojas Belapetravičius gąsdino savo auklėtinius, kad balandžio 30 d. atstovai iš rajono partijos komiteto, vykdomojo komiteto ir mokyklos surašinės visus mokinius, kurie bus bažnyčioje.

Lietuvi, neužmiršk!


Kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevičius, doc. Vytautas Skuodis, Jadvyga Bieliauskienė, Sergejus Kovaliovas, Gintautas Iešmantas, Povilas Pečeliūnas, Viktoras Petkus, Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas, Balys Gajauskas ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!