Ukrainoje gausėja ir stiprėja katalikų-unitų persekiojimai. Tikinčiųjų butuose daromos kratos, terorizuojami vaikai ir suaugę, uždarinėjamos bažnyčios.


Lvovo sritis. 1982 m. rugsėjo 29 d. saugumiečiai susidorojo su 28 metų mergina Marija šved. Vakare apie 21 val. po šv. Mišių ji ruošėsi važiuoti iš Lvovo pas savo motiną. Pakelyje į geležinkelio stotį, Turganevo gatvėje, M. šved buvo užpulta saugumiečių, užsirišusių draugovininkų raiščius, įtempta į namo Nr. 10 tarpuvartę ir sumušta. Susirinkę žmonės iškvietė greitąją pagalbą, kuri nuvežė sužalotąją į miesto VIII-ąją ligoninę Zelionaja gatvėje. Ten iš Marijos šaipėsi: „Tave kunigas Dievui paaukojo." Marija Šved, neatgavusi sąmonės, mirė. Liudininkai buvo prigąsdinti nesakyti teisybės.

 

* * *


1983 m. prieš lapkričio 7 d. Lvovo srityje Skolės rajone, Bubneščės ir Grebeno kaimuose uždarytos ukrainiečių bažnyčios.

Iš Mežebrodės kaimo bažnyčios valdžia konfiskavo senovinius meniškus bažnytinius daiktus, kurie buvo pagaminti dar XIV amžiuje karaliaus Danilo laikais.

Nesterovo rajone valdžia įsakė uždaryti bažnyčią Zabirgės kaime. Ten žmonės pasipriešino — neišėjo į darbą. Buvo iškviesta policija, atvyko Nesterovo rajono saugumiečiai. Susirėmimui vadovavo iš Lvovo atvažiavęs Religijų reikalų įgaliotinis, šeši žmonės buvo   areštuoti.

Lietuvi, nepamiršk!


Kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevičius, doc. Vytautas Skuodis, Jadvyga Bieliauskienė, Sergėjus Kovaliovas, Gintautas Iešmantas, Povilas Pečeliūnas, Viktoras Petkus, Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas, Balys Gajauskas ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!