Kiaukliai (Širvintų raj.). 1984 m. sausio 17 d. ir balandžio 19 d. Kiauklių aštuonmetės mokyklos direktorėj. Grigaitienė, Zibalų apylinkės pirmininkas Karaliūnas ir keli atvykę saugumiečiai tardė aštuonmetės mokyklos mokinius: Elvyrą Polkaitę, jos brolį Juozą Polką, seseris Rūtą ir Julitą Gudonytes bei Rūtą Markauskaitę. Mokiniai buvo verčiami rašyti paaiškinimus, kokiu tikslu lankėsi klebonijoje, kokius filmukus jiems rodė klebonas kun. Rokas Puzonas, kas atvažiuoja pas kleboną, iš kur, ką klebonas duoda jiems už bažnyčios lankymą ir patarnavimą šv. Mišiose, ar savo noru eina į bažnyčią ar verčiami tėvų ir t.t. Atsisakius rašyti paaiškinimus, mokiniai buvo gąsdinami išvežimu į Čiobiškio nepilnamečių vaikų koloniją. Prigąsdinti vaikai į namus grįžo apsiverkę ir stipriai nerviškai paveikti. Terorizuojamų vaikų motina Ona Polkienė nuvyko pas Širvintų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoją Tvirbotą sužinoti, kuo remiantis Kiauklių aštuonmetėje mokykloje yra gąsdinami jos ir kiti tikintys vaikai. Tvirbota kalbėjo, kad niekas neturi teisės terorizuoti vaikų už tai, kad jie lanko bažnyčią.

 

* * *


Kaišiadorys. 1984 m. gegužės mėnesį, tikintiesiems renkantis į vakarines pamaldas, Kaišiadorių šventoriuje ne kartą šmirinėjo mokyklinio amžiaus paaugliai, stebėdami, kas iš mokinių lanko gegužines pamaldas. Kartą vienas jų fotografavo besirenkančias į bažnyčią mergaites — adoruotojas. Po kurio laiko mokytoja šimkūnytė, pasikvietusi kai kurias mergaites, rodė joms padarytas nuotraukas ir klausinėjo: „Ar čia tu? . . ."
 

* * *


Raguva (Panevėžio raj.). 1984 m. rugsėjo mėnesio pradžoje Raguvos vidurinės mokyklos direktorius Vytautas
Marečionis įsakė mokytojams sudaryti ir jam paduoti 1984 m. vasarą priėjusių Pirmosios šv. Komunijos mokinių sąrašus.