Šlavantai (Lazdijų raj.). 1984 m. liepos 5 d. pas Šlavantų parapijos kleboną kun. Juozą Zdebskį buvo padaryta krata. Protokole pažymėtas kratos tikslas — surasti ir paimti iš piliečio Kolkos nupirktus vogtus daiktus. Krata buvo daroma kun. J. Zdebskiui nesant namuose, — nelaukdami kol sugrįš kunigas, krėtėjai išlaužė garažo duris ir pradėjo kratą. Kratą vykdė Vilniaus KGB, prisidengęs vietine milicija ir saugumu. Oficialiai kratai, kurią vykdė 6 asmenys, vadovavo apylinkės inspektorius, milicijos vyr. leitenantas Jarmala. Kviestiniais kratoje buvo: Petrauskas Martynas, Juozo, gyv. Krosnos kaime, ir Blaževičienė Janina, Jurgio, gyv. Lazdijuose, Lenino 3-3.

Paėmė: TTGKK dokumentus (Nr. 5,12, 13, 14 ir kt), raštus — Patrijarchui Dimitrijui (10 lapų), Pasaulinei cerkvės tarybai 1976.10.14 (4 lapai), JAV kongresui 1976.10.14 (6 lapai), Kauno arkivyskupijos kunigų pareiškimą (3 lapai), pareiškimą Petrui Griškevičiui (10 lapų), informaciją apie TTGKK (4 lapai), „Ar katalikybė yra rytdienos tikėjimas" (30 lapų „Tiesos kelias"), Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, kun. Alf. Svarinsko laišką, str. „Lietuvių tautos dorovinės kultūros problemos (4 lapai), Vatikano radijo laidas 1979.03.14 ir 15 d.d. (5 lapai), Lietuvos vyskupų konferencijos aplinkraštį kunigams (1984 m.), rašomąją mašinėlę rusišku šriftu, rašomąją mašinėlę „Erika" lietuvišku šriftu, du metalinius seifus, užantspauduotus antspaudu Nr. 100, medžioklinį šautuvą, elektroninį prietaisą, elektros prietaisą su kabeliu ir kt.


Kratos metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas elektronikai. į paimamų daiktų skaičių įtrauktas net miniatiūrinis elektrinis kreizas, naudojamas medžio darbams.

Krata truko maždaug tris valandas.
 

* * *


Skaudvilė (Tauragės raj.). 1983 m. gruodžio mėn. 29 d. į Vilnių pas LTSR prokuroro pavaduotoją Bakučionį buvo iškviestas Skaudvilės parapijos klebonas kun. Jonas Kauneckas. Prokuroras Bakučionis įspėjo kun.J. Kaunecką, kad, jei dalyvaus TTGKK veikloje, bus suimtas kaip ir kunigai — A. Svarinskas ir S. Tamkevičius. Be to, prokuroras Bakučionis priminė, kad apie kun. J. Kaunecką dažnai rašo „Kronika" ir, jei tai kartosis ateityje, bus teisiamas kaip „Kronikos" bendradarbis.

Panašiai buvo įspėti ir kiti TTGKK nariai. Kun. Kazimieras Žilys įspėjimui buvo iškviestas net iš Baltarusijos, kur paskutiniu metu dirba. Įspėtas ir kun. Algimantas Keina, nors yra oficialiai išstojęs iš TTGKK.
 

* * *


Viduklė (Raseinių raj.). 1984 m. rugpjūčio 30 d. pas Viduklės parapijos kleboną kun. Joną Tamonį, į kleboniją, su oficialiu žodiniu įspėjimu klebonui ir atvykstantiems kunigams, kurie kiekvieno mėnesio 26 d. (kun. A. Svarinsko suėmimo dieną) Viduklės bažnyčioje laiko šv. Mišias už kun.  A.   Svarinską,  buvo  atvykę Raseinių saugumo viršininkas Gardauskas ir iš Vilniaus KGB saugumo kapitonas. Čekistai reikalavo, kad kun. J. Tamonis atleistų buvusią kun. A. Svarinsko šeimininkę Moniką Gavėnaitę iš Viduklės parapijos bažnyčios skalbėjos pareigų ir kad kun. Kęstutis Brilius nesilankytų Viduklėje. Kun. K. Briliui buvo siūloma stoti į Kauno Kunigų seminariją, nors prieš kelis metus jis yra baigęs Neakivaizdinę Seminariją.
 

* * *


Vilnius. 1984 m. birželio 19 d. Vilniaus KGB būstinėje buvo tardomi vilniečiai: Elena Terleckienė, Zita Vanagaitė, Vytautas Bogušis, Jonas Volungevičius ir Albertas Žilinskas. Čekistas Česnavičius ir kiti kaltino tardomuosius, kad jie pasirašo po šmeižikiško turinio pareiškimais — protestais dėl kunigų — A. Svarinsko ir S. Tamkevičiaus — suėmimo ir nuteisimo, perdavinėja antitarybinius dokumentus į pogrindžio spaudą ir užsienį, susitikinėja su užsieniečiais ir savo kalbose su jais žemina Tarybų Sąjungos autoritetą. Visiems tardomiems buvo liepta pasirašyti po įspėjimais, bet nė vienas iš jų nepasirašė. Čekistai išlaikė tardomuosius visą dieną: E. Terleckienę ilgiau nei šešias valandas, o Z. Vanagaitę virš aštuonių valandų. A. Žilinskui čekistai pasiūlė išvykti į užsienį. Kai A. Žilinsko paklausė, ar pasirašė po protesto pareiškimu dėl suimtų ir kalinamų kunigų, jis paprašė parodyti pareiškimą, o jį perskaitęs, pasakė, kad pareiškime nieko antitarybinio nėra ir šiuo klausimu su saugumiečiais nekalbės.