Vilniaus arkivyskupijos kunigai pasiuntė J. E. Vyskupui J. Steponavičiui jo vyskupystės 29 metų sukakčiai pagerbti tokio turinio sveikinimą:

Sveikiname Jūsų Ekscelenciją Jūsų Konsekracijos 29-jų metinių proga ir dėkojame Aukščiausiajam bei Apaštalų Sostui už šią Jums ir mūsų Arkivyskupijai suteiktą brangią dovaną. Esame dėkingi Jums, Brangusis Ekscelencija, už pasiaukojantį rūpestį mūsų krašto Bažnyčios gerove ir linkime dar ilgus metus, laiminant Dievui, darbuotis jos labui.

1984 m. rugpjūtis-rugsėjis.
Pasirašė Vilniaus Arkivyskupijos kunigai:
1. Aškelovičius Josifas 4. Baltušis Juozas
2. Aliulis Vaclovas   5. Baužys Danielius
3. Andriuškevičius Antanas
6. Blaževičius Genrikas

7. Blažys Romualdas
8. Bronickis Vytautas
9. Charukevič Janas
10. Čeponis Aldas
11. Černiauskas Ričardas
12. Daunoras Petras
13. Dilys Antanas
14. Dziekan Antonis
15. Filipčik Antonas
16. Gailius Kazimieras
17. Gajauskas Konstantinas
18. Jakutis Ignas
19. Jankus Pijus
20. Jaskelevičius Vytautas
21. Jaura Bronislovas
22. Juodagalvis Juozas
23. Jurkovlianec Pavelas
24. Kakarieka Stanislovas
25. Kardelis Jonas
26. Kazlauskas Algis
27. Keina Algimantas
28. Kindurys Kazimieras
29. Končius Aleksas
30. Kondrusevič Tadeušas
31. Kučinskas Povilas
32. Kukta Jonas
33. Kulak Kazimieras
34. Kulvietis Edmundas
35. Kvietkovski Juzefas
36. Lauriūnas Jonas
37. Lidys Stasys
38. Malachovski Silvestras
39. Markevičius Stasys
40. Meilus Kazys
41. Merkys Alfonsas
42. Molis Konstantinas
43. Novicki Vladislavas
44. Obremski Juzefas
45. Paberžis Ignas
46. Pakalka Nikodemas
47. Paulionis Edmundas
48. Patiejūnas Zenonas
49. Petravičius Mykolas
50. Petronis Alfonsas
51. Poškus Juozas
52. Pranka Juozas
53. Puidokas Juozas
54. Puidokas Stasys
55. Pūkas Vytautas
56. Pukėnas Kazimieras
57. Purlys Petras
58. Radomskis Lukijanas
59. Rūkas Vytautas
60. Sakavičius Bronius
61. Saulius Justinas
62. Savickas Leonas
63. Savickas Marijonas
64. Simonaitis Antanas
65. Stonys Martynas
66. slėnys Jordanas
67. Taraškevičius Česlovas
68. Tarvydas Petras
69. Trusevič Adolfas
70. Tunaitis Juozas
71. Tunaitis Steponas
72. Ulickas Albertas
73. Urbonas Juozas
74. Vaičionis Kazimieras
75. Vaitonis Jonas
76. Valančiauskas Domas
77. Valatka Antanas
78. Valeikis Kazimieras
79. Valiukonis Donatas
80. Vasiliauskas Kazimieras
81. Velymadaski Vladislavas
82. Verikas Vaclovas

83. Vertas Juozas
84. Zamen Antonis
85. Zemėnas Kazimieras
86. Čeponis Medardas
87. Žemaitis Mykolas
88. Budrevičius Juozas
89. Matulionis Jonas (gyvenantis Vilniuje)
90. Boruta Jonas (gyvenantis Vilniuje)
Pasirašė svečias iš Baltarusijos: kun. S. Kuczynski, Prael. Mon. S.S.) 
Nerasti:
1. A. Kaškevič
2. Norkūnas Juozas
3. Tamulaitis Alfonsas 
Atsisakė pasirašyti:
1. Morkūnas Jonas
2. Vaičekonis Pranciškus
3. Deksnys Jonas
4. Kanišauskas Alfredas
5. Grigaitis Jonas
6. Jaura Nikodemas
7. Valiukėnas Stanislovas

Prierašas: Kalvarijų dekanato kunigai sveikina vysk. J. Steponavičių.
Kalvarijų dekanato kunigai, susirinkę IX.3. į rekolekcijas Sudervėje, vadovaujant kun. Adolfui Trusevičiui, sveikina Jus, reiškia pagarbą ir sūnišką paklusnumą."
Pasirašė visi Kalvarijų dekanato kunigai.