1984 m. lapkričio 1 d. po vakarinių šv. Mišių Kybartų parapijos tikintieji procesijos būdu aplankė netoli bažnyčios esančias kapines ir ten meldėsi už mirusius. Apeigoms pagal „Katalikų Bažnyčios apeigyną" vadovavo Kybartų vikaras kun. Jonas-Kastytis Matulionis.

Tikinčiųjų procesiją į kapines stebėjo milicininkai ir saugumiečiai. Procesijos metu Kybartų apylinkės pirmininkas Gudžiūnas prišoko prie kun. J. Matulionio ir liepė jam išskirstyti žmones. Tikintieji, nekreipdami dėmesio, tvarkingai, giedodami Visų Šventųjų litaniją, nuėjo į kapines, kur pasimeldė už mirusius ir išsiskirstė.

Lapkričio 7-8 d. kybartiečiai pastebėjo, kad į miestelį yra atvykę daug nevietinių saugumiečių, kurie atidžiai stebi bažnyčią ir kleboniją. Penktadienį, lapkričio 9 d., įtampa sustiprėjo. Miestelyje nuolat budėjo lengvosios mašinos su KGB darbuotojais. Po vakarinių šv. Mišių, 20 vai., apie 30 žmonių būrelis nulydėjo kun. J. Matulionį į ligoninę, kur sergančiam kunigas suteikė patepimą. Saugumiečiai iš toliau sekė kiekvieną kunigo žingsnį, tačiau prisiartinti arčiau prie tikinčiųjų ir kunigo nesiryžo. Antras ligonis, kurį tą vakarą turėjo aptarnauti kun.J. Matulionis, buvo už 12 km. nuo Kybartų, Nesterovo mieste (Kaliningrado sritis). Nesterovo miestelyje milicijos pareigūnai bandė kun. J. Matulionį sulaikyti net nesuteikus sergančiam ligonių sakramento, tačiau tikintieji, atlydėję kunigą pas ligonį, jį atgynė. Tada saugumiečiai į pagalbą pasikvietė Nesterovo miesto milicijos darbuotojus ir, parodę sankciją areštui, suėmė išeinantį iš ligonio buto kunigą J. Matulionį. Tokiu būdu Kybartų parapija tapo antro uolaus kunigo neteisingo arešto liudininke. Tuo pat metu milicininkai sulaikė ten buvusį Edmundą Žemaitį (11 kl. mokinį), tačiau nusivežę į Vilkaviškio miliciją ir išsiaiškinę, jog apsiriko ir paėmė ne Romą Žemaitį, bet jo brolį Edmundą, vaikiną paleido.


1984 m. lapkričio 12 d. kybartietis Romas Žemaitis turėjo atvykti į karinį komisariatą, kaip šaukiamas privalomai karinei tarnybai. Atvykusį tuoj pat areštavo.

Kun. J. Matulionis ir jaunuolis R. Žemaitis kaltinami religinės eisenos į kapines organizavimu. Laikomi Vilniuje, Lukiškių kalėjime.

R.  Žemaitis  š.m.  pavasarį už  aktyvų dalyvavimą Bažnyčios gyvenime bei kun. Sigito Tamkevičiaus teisme Vilniuje buvo neprileistas laikyti baigiamuosius vidurinio mokslo egzaminus.

Po suėmimo Kybartų bažnyčioje vyko permaldavimo oktava, prašant Dievo stiprybės nekaltai suimtiems — kun. J. Matulioniui ir R. Žemaičiui — taip pat prisimenant visus, kurie kenčia dėl Dievo ir Tėvynės. Visą oktavą po šv. Mišių buvo keliais einami Kryžiaus keliai.
 

* * *Kybartai (Vilkaviškio raj.).

LTSR Prokurorui

Kybartų parapijos tikinčiųjų 
P a r e i š k i m a s


Š.m. lapkričio 9 ir 12 d. mums, žemiau pasirašiusiems tikintiesiems, teko būti skaudžių įvykių liudininkais.

Nesterovo mieste (Kaliningrado sritis), lankant ligonį, buvo suimtas Kybartų parapijos kunigas Jonas Matulionis.

Tikintieji pastebėję, kad kunigas persekiojamas saugumiečių, jį lydėjo ir matė, kaip saugumo ir milicijos darbuotojai, jį suimant, elgėsi netaktiškai ir grubiai.

Lygiai taip pat- neteisingai lapkričio 12 d. buvo areštuotas uolus mūsų parapijos tikintysis Romas Žemaitis.

Mums, tikintiesiems, labai skaudu, kad mūsų parapijoje suimamas antras pareigingas, geras ir mums parapijiečiams labai reikalingas kunigas bei uolus ir sąžiningas tikintysis R. Žemaitis, kuris sugebėjo ne tik melstis, bet ir drąsiai išstoti prieš melą ir neteisybę.

Mes, žemiau pasirašę Kybartų tikintieji, prašome LTSR prokurorą, atsižvelgti į mūsų pateiktus faktus, ištirti juos ir išaiškinti, kad kun. J. Matulionio ir R. Žemaičio suėmimas — grubi klaida, kurią nedelsiant prašome ištaisyti.
Pasirašė 666 tikintieji


Utena.

LTSR Generaliniam Prokurorui

Lietuvos tikinčiųjų 
P a r e i š k i m a s

Prašome paleisti nekaltai suimtuosius Kybartų parapijos kun. Joną-Kastytį Matulionį ir Kybartų parapijos tikintį jaunuolį Romą Žemaitį, taip pat jau antrus metus už uolų pareigų atlikimą kalinius: Viduklės parapijos kleboną kun. Alfonsą Svarinską ir Kybartų parapijos kleboną kun. Sigitą Tamkevičių.

Kunigų ir uoliausių tikinčiųjų areštus mes traktuojame, kaip tikėjimo persekiojimą ir pasityčiojimą iš mūsų švenčiausių įsitikinimų.

Pasirašė 1825 tikintieji