Novosibirskas. 1985 m. gegužės 13-16 d.d. Novosibirske buvo teisiamas ukrainiečių katalikų kunigas Juozas Svidnickis, areštuotas 1984 m. balandžio mėn., dirbęs Zitomire, Dušambe, Novosibirske.

Kun. J. Svidnickiui teisme pateikti pagrindiniai kaltinimai: ekumeninių būrelių (katalikų ir sektantų) organizavimas, knygutės apie Fatimos Dievo Motinos apsireiškimus dauginimas ir platinimas, jaunimo katekizacija. Visas kun. J. Svidnickio darbas kvalifikuojamas kaip tarybinės tikrovės šmeižimas.

Teisminio proceso pradžioje sekretorė paskelbė, kad byla bus nagrinėjama uždarame teismo posėdyje, todėl į salę nieko neįleis. Paskutinę dieną, skelbiant nuosprendį, visi, norintys patekti į salę, buvo suleisti, tuo pasinaudodamas, teismas pranešė, kad kun. J. Svidnickio byla išnagrinėta atvirame teismo posėdyje. Prokuroras siūlė kaltinamajam skirti 2,5 metų laisvės atėmimo. Teismas kun. J. Svidnickiui paskyrė aukščiausią bausmę, — 3 metus laisvės atėmimo su turto konfiskacija, bausmę atliekant bendro režimo lageryje.

Katalikų Bažnyčia neteko dar vieno darbininko, papildydama kankinių būrį, kurių auka buvo ir liks palaiminga Kristaus tikėjimo ir meilės liudytoja.

* * *


Maskva. Žurnale "Sovietskij Sojuz" (Nr. 1 (419) p. 26-27), leidžiamame rusų ir 19 užsienio kalbų, remiantis Maskvos Katalikų bažnyčios veiklos pavyzdžiais, išspausdinta Maskvos šv. Liudviko bažnyčios klebono kun. Stanislovo Mažeikos pasisakymas apie religijos laisvę Tarybų Sąjungoje.

Kun. S. Mažeika savo publikacijoje piktinasi lenkų kunigų ir Vatikano radijo tvirtinimu, kad Maskvos klebonas vykdo "ateistų įsakymus". Kun. S. Mažeika tai laiko šmeižtu ir sakosi pildąs tik bažnytinius ir valstybės įsakymus, o apie ateistinius nieko nežino. Deja, pats sau prieštarauja. Kun. S. Mažeika straipsnyje tuoj pat prisipažįsta, kad pildydamas valstybinius (žmonių) įstatymus, apleidžia vaikų katekizaciją, kai tuo tarpu bažnytiniai įstatymai įpareigoja kunigus ypatingai rūpintis vaikų religiniu mokymu. Kun. S. Mažeikos aprašomo "šmeižto" per Vatikano radiją metu (1983 m.) galiojo senasis Bažnytinės teisės kodeksas, tačiau, matyt, 467 kanoną Maskvos Katalikų bažnyčios klebonas laikė save neįpareigojančiu. Teisingiausi straipsnio žodžiai, kad užsieniečiai, atvykę į Maskvą, stebisi (ir ne be pagrindo) katalikų bažnyčios vieta, — vos ne pačiame Saugumo Komiteto būstinės kieme.

* * *