Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams
Panevėžio vyskupijos kunigų

P r a š y m a s

Mes, žemiau pasirašiusieji Panevėžio vyskupijos kunigai, rūpindamiesi, kad Lietuvos Krikšto 600 metų Jubiliejus būtų tinkamai paminėtas, kreipiamės į Lietuvos Vyskupus ir vyskupijų Valdytojus prašydami:

1. pakviesti Šv. Tėvą Joną-Paulių II 1987 metais aplankyti Lietuvą Jubiliejaus iškilmėse;

2. prašyti šv. Tėvą Joną-Paulių II, kad Lietuvos Krikšto 600 metų Jubiliejaus proga Garbingąjį Dievo Tarną arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbtų palaimintuoju. 

Pasirūpinti pasiruošimo metu plačiau supažindinti tikinčiąją visuomenę su arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimu, dorybėmis, veikla. Taip pat išryškinti turinčiojo palaimintojo vardą Mykolo Giedraičio kultą. Supažindinant tikinčiuosius ir su kitomis mūsų tautos dvasinėmis asmenybėmis: kun. A. Rudamina, kun. J. Pabrėža, arkivyskupu M. Reiniu, arkivyskupu T. Matulioniu, vyskupu V. Borisevičiumi, kun. A. Lipniūnu, prof. S. Šalkauskiu, prof. P. Dovydaičiu, Barbora Zagariete, M. Pečkauskaite...

3. Kad civilinė valdžia nesikištų į Kauno Kunigų seminarijos reikalus, ypač parenkant vadovybę, dėstytojus, ir net auklėtinius. Esant tokioms nenormalioms sąlygoms, yra visa eilė faktų, kad Kunigų seminariją baigia ir pašventinami kunigais auklėtiniai ne tik nenusiteikę rūpintis tikinčiųjų dvasiniu gyvenimu, bet ir patys nenorintys juo gyventi. Tai ne tik skaudu, bet ir kenksminga Bažnyčiai. Gaila, kad pašventina ir psichinių ligonių. Bažnyčios kanonai, II Vatikano Susirinkimo Nutarimai nurodo labai rūpestingą kandidatų parinkimą: "Atrenkant ir tiriant kandidatus, visuomet elgtinasi reikliai, nors kunigų ir labai stigtų, nes Dievas neleis savo Bažnyčiai stokoti darbininkų, jei tinkamieji bus prileidžiami, o netinkamieji — laiku ir tėviškai nukreipiami kitur..." (Dekretas apie kunigų ruošimą 6, ps. 274). Bažnyčios padėtis labai sunki, kai civilinė valdžia trukdo ir kišasi į Bažnyčios vidaus reikalus: kunigų paskyrimus į parapijas, vyskupų ir vyskupijų valdytojų parinkimus, net į Kunigų tarybų ir Konsultorių kolegijų sudarymą.

4. Tęsti gražiai pradėtą blaivybės darbą: bent kartą į metus ruošti blaivybės šventes visose vyskupijose (vyskupijų mastu) ir visose parapijose. Siekti dvasiškių ir pasauliečių ne tik blaivumo, bet ir abstinencijos.

5. Neleisti dvasiškiams dalyvauti šv. Tėvo Jono-Pauliaus II uždraustoje veikloje.

6. Lietuvos Vyskupus ir vyskupijų Valdytojus kreiptis į Tarybų Sąjungos Vyriausybę:

a) kad ištremtas Vilniaus arkivyskupijos Apaštalinis Administratorius J. E. Vysk. Julijonas Steponavičius būtų sugrąžintas į savo pareigas;

b) kad peržiūrėtų kunigų — Alfonso Svarinsko, Sigito Tam-kevičiaus, Jono-Kąstyčio Matulionio bei pasauliečių tikinčiųjų, nuteistų už Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių gynimą, bylas ir paleistų juos laisvėn;

c) kad netrukdytų kunigams katekizuoti vaikus, kaip reikalauja Bažnyčios kanonai;

d) kad tikintieji, o ypač vaikai ir jaunimas, nebūtų gąsdinami, terorizuojami už viešą religijos praktikavimą, ką garantuoja LTSR Konstitucijos 50 str., ir nebūtų verčiami stoti į ateistines organizacijas; mokymo įstaigose, auklėjant vaikus ir jaunimą, nebūtų pažeidžiamos tikinčiųjų tėvų teisės auklėti savo vaikus pagal religinius įsitikinimus;

e) kad suteiktų tikintiesiems tokią pat teisę naudotis informacijos priemonėmis skleisti savo pasaulėžiūrą, kaip naudojasi ateistai;

f) kad sekmadieniai nebūtų paversti darbo dienomis ir katalikai nebūtų sutrukdyti atlikti religines pareigas, kad nebūtų darbo diena privalomose katalikams šventėse ir tikintieji galėtų laisvai jas švęsti;

g) kad tikintiesiems būtų grąžinta Vilniaus Katedrą, šv. Kazimiero bažnyčia, Klaipėdos bažnyčia... ir būtų leista statyti bažnyčias naujuose miestuose: N. Akmenėje, Elektrėnuose, Sniečkuje..., o taip pat Vilniaus, Kauno ir kitų miestų mikrorajonuose.

Tikime, kad Lietuvos Krikšto 600 metų Jubiliejus bus paminėtas iškilmingiau, kaip šv. Kazimiero 500 metų mirties centrinis jubiliejus 1984 metais.
1985 metai.
Kunigų parašai:
1. Petras Adomonis
2. kan. Bronius Antanaitis
3. Juozas Antanavičius
4. Vincentas Arlauskas
5. Boleslovas Babrauskas
6. Jonas Bagdonas 
7. Bronius Balaiša  
8. Juozas Bagdonas
9. Antanas Balaišis
10. Vytautas Balašauskas  
11. Jonas Balčiūnas
12. Vytautas Balašauskas
13. Jurgis Balickaitis
14. Kostas Balsys  
15. Petras Baltuška

16. Algis Bamiulis
17. Petras Bamiulis
18. Kazimieras Baronas
19. Henrikas Bemotavičius
20. Vladas Braukyla
21. Adolfas Breivė
22. Petras Budriūnas
23. Jonas Buliauskas
24. Jonas Butkys
25. Paulius Ciuckis
26. Feliksas Čiškauskas
27. Algirdas Dauknys
28. Juozas Dubnikas
29. Steponas Galvydis
30. Juozapas Garška
31. Juozas Giedraitis
32. Kazimieras Girnius
33. Mykolas Gylys
34. Antanas Gobis
35. Alfonsas Gražys
36. Antanas Gružauskas
37. Klemensas Gutauskas
38. Gaudentas Ikamus
39. Vincentas Inkratas
40. Tadas Ivanovskis
41. Alfonsas Jančys
42. Paulius Jankevičius
43. Juozas Janulis
44. Vytautas Jasiūnas
45. Jonas Jatulis
46. Paulius Juozėnas
47. Jonas Jurgaitis
48. Antanas Juška
49. Alfonsas Kadžius
50. Antanas Kairys
51. Vytautas Kapočius
52. Stasys Kazėnas
53. Lionginas Keršulis
54. Petras Kiela
55. Antanas Kietis
56. Anicetas Kisielius
57. Paulius Kležys
58. Petras Krasauskas
59. Vladas Kremenskas
60. Stasys Krumpliauskas
61. Petras Kuzmickis
62. Jonas Labakojis
63. Juozas Lukšas
65. Petras Markevičius
66. Vytautas Marozas
67. Aleksandras Masys
68. Vytautas Masys
69. Juozapas Mickevičius
70. Antanas Mikulėnas
71. Algirdas Miškinis
72. Paulius Miškinis
73. Antanas Mitrikas
74. Kazimieras Mozūras
75. Jonas Nagulevičius
76. Algirdas Narušis
77. Lionginas Neniškis
78. Petras Nykštas
79. Albinas Paltaravičius

80. Antanas Petrauskas
81. Albinas Pipiras
82. Jonas Pranevičius
83. Augustinas Pranskietis
84. Robertas Pukenis
85. Izidorius Puriuškis
86. Antanas Rameikis
87. Jonas Rimša
88. Edmundas Rinkevičius
89. Pranas Sabaliauskas
90. Raimondas Saprigonas
91. Aurelijus Simonaitis
92. Bronius Simsonas
93. Leonardas Skardinskas
94. Jonas Skirelis
95. Mykolas Stonys
96. Vincentas Stankevičius
97. Bronius Strazdas
98. Alfonsas Strielčiūnas
99. Aloyzas Sungaila
100. Paulius Svirskis
101. Ignas Šaučiūnas
102. Bronius šlapelis
103. Paulius Šliauteris
104. Gediminas Šukys
105. Juozapas Šumskis
106. Albertas Talačka
107. Leonas Tamošauskas
108. Pranas Tamulionis
109. Stasys Tamulionis
110. Petras Tarulis
111. Petras Tijušas
112. Vytautas Tvarijonas
113. Jonas Uogintas
114. Benediktas Urbonas
115. Sigitas Uždavinys
116. Jonas Vaičiūnas

117. Antanas Valančiūnas
118. Antanas Valantinas
119. Juozapas Varnas
120. Paulius Varžinskas
121. Antanas Vaškevičius
122. Virginijus Veilentas
123. Vytautas Žukrys
124. Stasys Zabavičius
125. Antanas Zulonas
126. Bronius Žilinskas
127. Serafinas Zvinys
64. Petras Markevičius

Panevėžio vyskupijoje pasirašymo metu buvo 130 kunigų.


TSKP CK Generaliniam Sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui


Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Panevėžio vyskupijos kunigų


P a r e i š k i m a s


1987 metais Lietuvos katalikai minės 600 metų Jubiliejų nuo krikščionybės įvedimo Lietuvoje. Per 600 metų krikščioniškasis mokslas giliai įsišaknijo mūsų tautoje. TSRS Konstitucija garantuoja sąžinės laisvę ir religijos laisvę, bet ateizmo aktyvistai šią Konstitucijos garantiją paverčia niekais.

1. Tikinčiųjų tėvų vaikai persekiojami mokyklose, moraliai terorizuojami už viešą bažnyčios lankymą, jie prievarta prieš tikinčių tėvų valią įrašomi į ateistines organizacijas. Nesirašantiems grasinama, kad negalės įstoti į aukštesnes ir aukštąsias mokyklas, įsirašiusiems draudžiama atlikti religines pareigas, o aktyviai dalyvaujantys pamaldose kai kurie abiturientai net neprilei-džiami prie abitūros egzaminų. Norintieji atlikti religines pareigas turi slapstytis ir taip iš jaunų dienų verčiami veidmainiauti. Tai skaudi mūsų visuomenės žaizda.

2. įvairūs valstybės tarnautojai, mokytojai negali viešai atlikti savo religinių pareigų, kaip reikalauja jų įsitikinimai ir sąžinė, todėl jie priversti vykti religines pareigas atlikti į tolimas vietas, kur jų niekas nepažįsta, arba tuoktis, vaikus krikštyti naktimis, kad niekas nepamatytų. Tikintys mokytojai turi kalbėti prieš savo įsitikinimus — ateistiškai, o LTSR Konstitucijos 50 str. garantuoja sąžinės laisvę. Kai atsakingą vietą užimantis žmogus palieka žmoną ir vaikus ir sudaro naują šeimą, tai laikoma asmeniniu reikalu ir už tai jis nebaudžiamas, o jei valstybės tarnautojas viešai atlikinėja religines pareigas, jis žeminamas.

3. TSRS Konstitucija garantuoja visų piliečių lygybę. Bet kaip yra konkrečiame gyvenime? Ateistams viskas: spauda, radijas, televizija, o tikintieji prie šių komunikacijos priemonių ne-prileidžiami. Po II-jo pasaulinio karo tik dalis tikinčiųjų šeimų galėjo įsigyti maldaknyges ir katekizmus. Ateistams tarnauja visos mokyklos, pradedant vaikų darželiais ir baigiant universitetais, o tikinčiųjų tėvų vaikus pamokyti katekizmo draudžiama net bažnyčioje, už pamokymą kunigai teisiami, baudžiami. Tikintiesiems negalima rengti ekskursijas, pasisamdyti mašiną, net taksi negalima nuvykti į atlaidus; pvz., Šiluvą, Žemaičių Kalvariją — Varduvą.

Nevisuomet tikintiesiems leidžiama ligoninėn prieš mirtį ligoniui pakviesti kunigą.

Neleidžiama pasimelsti prie tikinčiojo pašarvojimo salėse, kaip įprasta katalikams.

4. Pagal LTSR Konstitucijos 50 str. Bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet gyvenime yra kitaip: kai vyskupai ir vyskupijų valdytojai skiria ar iškelia iš parapijų kunigus, RRT įgaliotinis, kaip ateistinės valdžios atstovas, trukdant Bažnyčios gerovei, galutinai apsprendžia kunigų parapijon paskyrimą ar iškėlimą, kandidatų į vyskupus ar vyskupijų valdytojus rinkimą, dėstytojų į Kunigų seminariją paskyrimą, kandidatų į Kunigų seminariją priėmimą ir leidžia per mažą skaičių jų priimti, dėl ko yra didelis kunigų trūkumas. RRT įgaliotinis kišasi į Kunigų Tarybą ir Konsultorių kolegijų sudarymą. Tai kišimasis į Bažnyčios vidaus reikalus. Civilinės valdžios pareigūnai kišasi net į pamaldų tvarką: kodėl tas, o ne kitas kunigas laikė pamaldas, kodėl melstasi už kenčiančius kunigus kalinius... Kišasi net į šeimas, į bažnytinių komitetų sudarymą...

5. Krikščionybė Lietuvoje pirmiausia įvesta Vilniuje, todėl Vilniaus Katedra yra krikščioniškasis Lietuvos lopšys, ir ši šventovė iš tikinčiųjų yra atimta. Šv. Kazimieras yra Lietuvos globėjas, o jo vardo bažnyčia paversta ateistiniu muziejumi, kaip Klaipėdos tikinčiųjų aukomis pastatyta bažnyčia paversta filharmonijos sale. Tai pasityčiojimas iš tikinčiųjų.

6. TSRS yra įsipareigojusi laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, kurios 18 skyrius sako: "Kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Ši teisė apima ir laisvę išpažinti savo religiją arba savo įsitikinimus pavieniui ir kartu su kitais, viešai arba privačiai, mokslo skelbimu, pamaldomis ir religinėmis bei ritualinėmis apeigomis."

TSRS taip pat yra įsipareigojusi vykdyti Helsinkio konferencijos susitarimus, kurių VII skyriuje pasakyta: "Dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę...", o X sk. pasakyta: "Dalyvaujančios valstybės sąžiningai vykdys savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę — tiek tuos įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę — tiek tuos įsipareigojimus, kurie išplaukia iš visuotinai pripažintų teisės principų bei normų, tiek ir tuos, kurie išplaukia iš tarptautinių teisę atitinkančių sutarčių ir kitų susitarimų, kuriose jos dalyvauja." Todėl aukščiau išvardintos tikintiesiems skriaudos yra nusikaltimas tarptautiniams įsipareigojimams.

7. Kai kunigai ir tikintieji jiems daromas skriaudas ir šmeižtus iškelia viešumon, jie kaltinami Tarybų Sąjungos šmeižimu ir yra teisiami, kaip antai kunigai — A. Svarinskas, S. Tamkevičius, Jonas-Kąstytis Matulionis — kai kurie katalikai pasauliečiai yra nuteisti tik už tikinčiųjų teisių gynimą. Jei vyriausybė laikosi Konstitucijos ir įsipareigojimų, juos reikia išlaisvinti.

Kreipiamės į Jus, kaip valstybės Vadovą, kad minėtos antikonstitucinės neteisybės ir diskriminacijos tikintiesiems būtų pašalintos ir atitaisytos.


1985 metai. Kunigų parašai:
1. Petras Adomonis 65. Petras Merkevičius
2. Kan. Bronius Antanaitis   66. Vytautas Marozas
3. Vincentas Arlauskas 67. Aleksandras Masys
4. Boleslovas Babrauskas 68. Vytautas Masys
5. Jonas Bagdonas 69. Juozapas Mickevičius
6. Juozas Antanavičius   70. Antanas Mikulėnas
7. Juozas Bagdonas   71. Algirdas Miškinis
8. Bronius Balaiša 72. Paulius Miškinis
9. Antanas Balaišis   73. Antanas Mitrikas
10. Vytautas Balašauskas  74. Kazimieras Mozūras
11. Jonas Balčiūnas   75. Jonas Nagulevičius
12. Juozas Balčiūnas 76. Algirdas Narušis
13. Jurgis Balickaitis  77. Lionginas Neniškis
14. Kostas Balsys 78. Petras Nykštas
15. Petras Baltuška   79. Albinas Paltanavičius
16. Algis Baniulis  80. Antanas Petrauskas
17. Petras Baniulis81. Albinas Pipiras
18. Kazimieras Baronas  82. Jonas Pranevičius
19. Henrikas Bemotovičius   83. Augustinas Pranskietis 
20. Vladas Braukyla   84. Robertas Pūkenis
21. Adolfas Breivė 85. Izidorius Puriuškis
22. Petras Budriūnas  86. Antanas Rameikis
23. Jonas Buliauskas  87. Jonas Rimša
24. Jonas Butkys   88. Edm. Rimkevičius
25. Paulius Ciočkis 89. Pranas Sabaliauskas
26. Algirdas Dauknys  90. Raimondas Saprigonas
27. Feliksas Čiškauskas  91. Aurelijus Simonaitis
28. Juozas Dubnikas  92. Bronius Simsonas
29. Steponas Galvydis 93. Leonardas Skardinskas
30. Juozapas Garoška 94. Jonas Skirelis
31. Juozas Giedraitis  95. Mykolas Stonys
32. Kazimieras Girnius 96. Vincentas Stankevičius
33. Mykolas Gylys  97. Bronius Strazdas
34. Antanas Gobis 98. Alfonsas Strielčiūnas
35. Alfonsas Gražys   99. Aloyzas Sungaila

36.Antanas Gružauskas  100. Paulius Svirskis
37.Klemensas Gutauskas 101. Ignas Šaučiūnas
38.Gaudentas Ikamus 102. Bronius Šlapelis
39.Vincentas Inkratas 103. Paulius Šliauteris
40.Tadas Ivanovskis  104. Gediminas Šukys
41.Alfonsas Jančys 105. Juozapas Šumskis
42.Paulius Jankevičius   106. Albertas Talačka
43.Juozas Janulis  107. Leonas Tamošauskas
44.Vytautas Jasiūnas 108. Pranas Tamulionis
45.Jonas Jatulis 109. Stasys Tamulionis
46.Paulius Juozėnas  110. Petras Tarulis
47.Jonas Jurgaitis 111. Petras Tijušas
48.Antanas Juška  112. Vytautas Tvarijonas
49.Alfonsas Kadžius  113. Jonas Uogintas
50.Antanas Kairys 114. Benediktas Urbonas
51.Vytautas Kapočius 115. Sigitas Uždavinys
52.Stasys Kazėnas 116. Jonas Vaičiūnas
53.Lionginas Keršulis 117. Antanas Valančiūnas
54.Petras Kiela 118. Antanas Valantinas
55.Antanas Kietis 119. Juozapas Varnas
56.Anicetas Kisielius 120. Paulius Varžinskas
57.Paulius Klozys  121. Antanas Vaškevičius
58.Petras Krasauskas 122. Virginijus Veilentas
59.Vladas Kremenskas 123. Vytautas Zakrys
60.Stasys Krumpliauskas 124. Stasys Zabavičius
61.Petras Kuzmickas  125. Antanas Zulonas
62.Jonas Labakojis 126. Bronius Žilinskas
63.Juozas Lukšas  127. Serafinas Zvinys
64.Leonas Lukšas