Numeris skiriamas mylimam Tautos Ganytojui — tremtiniui
J. E. Julijonui Steponavičiui, šiais metais švenčiančiam 25 m.
tremties, 50 m. kunigystės ir 75 m. amžiaus jubiliejus

• Popiežius Jonas-Paulius II ir lietuvių tauta sveikina vyskupą Julijoną Steponavičių

• Grįžta Murovjovo-Stalino laikai

• Niekinama Motina

• Atsakymas laikraščio "Tarybinė Klaipėda" anonimui

• Kratos ir tardymai 

• Mūsų kaliniai 

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Nauji pogrindžio leidiniai

Šv. Kazimiero karstas koplyčios altoriuje

1986 m. rugpjūčio 15 d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 71

Eina nuo 1972 metų! Perskaitęs duok kitam! Jei gali, padaugink!