"Aušra" Nr. 52 (92). 1986 m. vasario mėnesį pasirodė naujas "Aušros" numeris. įvadinio straipsnio "Tik Kristaus nurodytu keliu" vedamoji mintis — rūpestis žmonijos rytdiena. "Norint, kad ateinančių kartų negąsdintų baugios sąvokos ir nekankintų juoda realybė: vergija, okupacija, agresija, kolonializmas, rasizmas, fašizmas, godusis kapitalizmas, ateistinis komunizmas ir pan., privalome įgyvendinti Meilės Evangeliją, kuri naikina neapykantos, smurto, gobšumo, išnaudojimo, engimo bacilas ir lemia sveiką dvasinį žmonijos gyvenimą; privalu nešti evangelinę gyvenimo sampratą į visus pasaulio postus. Kitos alternatyvos nėra. Turime visa tai suvokti šiandien, nes rytoj — gali būti per vėlu..." Leidinyje spausdinamas Lietuvos tikinčiųjų atsišaukimas JAV Prezidentui R. Reaganui ir TSRS Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui, bei visoms pasaulio tautoms. 60 metų jubiliejaus proga ir 34 m. kalinimo išvakarėse eilėmis sveikinamas politkalinys Balys Gajauskas. 100 metų sukakties proga skaitytojas supažindinamas su kun. Ambraziejaus Jakavonio veikla. Toliau publikuojami Vlado Lapienio "Tarybinio kalinio memuarai".

L i e t u v i ,   a t m i n k, kad

kun. Alfonsas Svarinskas 
kun. Sigitas Tamkevičius
kun. Jonas-Kąstytis Matulionis  
doc. Vytautas Skuodis
Algis Patackas
Viktoras Petkus
Balys Gajauskas  
Povilas Pečeliūnas
Liudas Dambrauskas  
Vladas Lapienis
Gintautas Iešmantas  
Antanas Terleckas
Algirdas Statkevičius
 ir kiti
neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai tikėti ir gyventi!