1986 m. spalio 17 d. naktį buvo užpultas ir sunkiai sužalotas Pušaloto klebonas kun. Albinas Pipiras (61 m. amžiaus).

Kiek anksčiau kun. A. Pipiras nežinomų piktadarių buvo šantažuojamas telefonu. Rugpjūčio mėnesį dienos metu į Pušaloto parapijos kleboniją, išplėšę langą, buvo įlindę 3 vyrai ir moteris, vienas vyrų su savimi turėjo revolverį, ir tik gretimame kambaryje pastebėję daugiau žmonių, įsibrovėliai pabėgo. Apie įvykį buvo pranešta Pasvalio rajono milicijai, deja... ji rimtai nesureagavo. Maždaug savaitę laiko prieš spalio 17 d. užpuolimą buvo nunuodytas kleboniją saugojęs šuo.

Spalio 17 d. naktį klebonijoje nakvojo 4 žmonės: klebonas A. Pipiras, 10 metų giminaitis — klebono krikštasūnis, 80 metų ligonė senutė — klebono teta ir zakristijonas Rimutis Kudarauskas. Žudikas, nuo gatvės pusės išplėšęs langą, įsibrovė į kambarį, kuriame miegojo mažametis kunigo giminaitis, įsakęs berniukui užsikloti galvą ir ramiai gulėti, įsilaužė į sekantį kambarį, kur miegojo R. Kudarauskas. R. Kudarauskas buvo sumuštas ir smūgiu į galvą apsvaigintas, kambaryje rasta klanas kraujo. 

Kun. A. Pipiras, gretimuose kambariuose išgirdęs triukšmą, uždegė šviesą ir prieš save išvydo maskiruote prisidengusį vyrą, vienoj rankoj laikantį peilį, o kitoj virtuvinį kirvuką mėsai kapoti. Kun. A. Pipiras nuplėšė įsibrovėlio veidą dengiančią maskiruote. Užpuolikas kirvuko smūgiu galvon kelis kartus partrenkė ir sužalojo kunigą. Vos gyvas — smarkiai nukraujavęs, sulaužytu galvos kaulu, išnarinta dešine ranka kun. A. Pipiras buvo įmestas į rūsį. Kurį laiką, beatsigaunantį R. Kudarauską iš naujo apsvaigindamas smūgiu į galvą, klebonijoje šeimininkavo žudikas. Galiausiai suradęs 1500 rub., pasiėmęs kelis magnetofonus, pats apiplovė sukruvintą R. Kudarauską, rankšluosčiu aprišo žaizdą ir įsakė klebono mašina nuvežti jį į Klaipėdą, pats rankoj laikė peilį ir kirvį, kuriais nuolat grasino. Iš Klaipėdos įsakė važiuoti į Kauną Kelyje išgėręs perdaug alkoholio, žudikas užmigo. Likus 2 km. kelio iki Šilalės, pasibaigė benzinas. R. Kudarauskas susistabdė pravažiuojančią mašiną ir paprašė nuvežti jį į artimiausią milicijos skyrių. Atvykusi milicija girtam žudikui uždėjo antrankius. Paaiškėjo, jog tai gruzinas Aleksandras Galašvilis, savo laiku Gruzijoje baigęs milicijos mokyklą.

Spalio 17 d. rytą tikintieji nesulaukę pamaldoms savo klebono kun. A. Pipiro, atėjo į kleboniją jo ieškoti. Kunigą rado 4 valandas išbuvusį skiepe, sunkiai sužalotą. Panevėžio ligoninėje jam buvo padaryta galvos operacija, kuri truko 4 valandas. Po operacijos kun. A. Pipiras kelias dienas neatgavo sąmonės. Atgavus sąmonę, kun. A. Pipiro sveikatos būklė pradėjo gerėti.


Apiplėšimo aplinkybės tiriamos...
Spalio 16 d. vakare Pušaloto gyventojai pastebėjo apie kleboniją vaikščiojančius nepažįstamus asmenis. Neaiškumų kelia tai, jog spalio 17 d. rytą milicijos darbuotojai ir Pasvalio rajono prokuroras kleboniją apžiūrėjo vieni, ir dk žmonėms pradėjus reikalauti, buvo apiforminti kviestiniai asmenys. Mažametis klebono giminaitis tvirtina, kad apiplėšimo naktį, kai A. Galašvilis įsilaužė į jo kambarį, jis matęs nuo lango nubėgant tris rūkančius vyrus; senutė teigia, kad žudikui pasitraukus iš klebonijos, po kelių minučių nuvažiavo mašina, tą naktį stovėjusi netoli klebonijos; kun. A. Pipiras taip pat girdėjęs už lango kalbančius žmones.

Spalio 23 d. minėtus įvykius trumpai aprašė Pasvalio rajoninis laikraštis "Darbas", straipsnyje prokuroras S. Bietkis rašo: "Dėl savanaudiškų paskatų savo namuose iš spalio 16 d. į 17 d. buvo užpultas Pušaloto miesto gyventojas Albinas Pipiras. A. Pipiras sunkiai sužalotas, Rimutis Kudarauskas lengvai sužalotas. Padedant visuomenei, užpuolikas tą pačią dieną buvo sulaikytas. Nustatyta, kad užpuolimą, turint tikslą užvaldyti asmeninį piliečio turtą, padarė 29 m. amžiaus gruzinų tautybės pilietis Aleksandras Galašvilis, gyvenantis Kaliningrado srityje, niekur nedirbantis. Turimais duomenimis A. Pipiro namus jis užpuolė vienas."