Šventasis Tėve,
Katalikiškoji lietuvių tauta nuoširdžiai dėkoja Jūsų Šventenybei už suteiktą palaiminimą besilankantiems Švč. Mergelės Marijos atlaiduose Šiluvoje, už jų pagarsinimą pasauliui, už telegramą Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų proga ir nepaliaujamą rūpestį mūsų krašto Bažnyčia!

Vieningai susitelkę maldoje prie Švč. Mergelės Marijos kojų meldžiame Viešpatį Jūsų Šventenybei sveikatos ir gausios Dievo palaimos Jūsų apaštališkose kelionėse, skleidžiant Kristaus dvasią ir šviesą visoms tautoms.

Nepaisant visų sunkumų ir esamų aplinkybių, mes trokštame ir tikimės sulaukti Jūsų Šventenybės apsilankymo mūsų Tėvynėje, švenčiant 600 metų Krikšto Jubiliejų.

Šios malonės laukia visa tikinti Lietuva, kuri yra pasiryžusi likti ištikima Kristui ir Jo įpėdiniui — Romos Popiežiui.

JAV VYSKUPŲ KONFERENCIJAISu nuostaba ir dėkingumu klausėmės pranešimo per radiją apie tai, jog JAV Vyskupų Konferencijoje buvo iškeltos Lietuvos Katalikų Bažnyčios skaudžios problemos.

Lietuvos tikintieji nuoširdžiai dėkoja JAV Vyskupų Konferencijai už rodomą dėmesį mažai lietuvių tautai, už krikščionišką jautrumą jos vargams ir moralinę paramą persekiojamai ir kovojančiai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai.

Teatlygina Visagalis Dievas!

 

SVEIKINAME!


J. E. Vyskupui Julijonui Steponavičiui 

Vilkaviškio vyskupijos kunigai

ūsų Ekscelencija,

Dievas davė ne baimės dvasią, 
bet galybės, meilės ir protingumo dvasią,"
(Tim. 1,7)

Nuoširdžiai sveikiname garbingo auksinio kunigystės ir deimantinio amžiaus Jubiliejų proga, linkime ir toliau mūsų krašto Kristaus Bažnyčioje būti "tvirtu ir nepalaužiamu Evangelijos Šaukliu, Apaštalu ir Mokytoju" (Tim. 1,10).

Pasirašė: 83 kunigai