• Dėkojame!

 Minint 100 metų Kęstaičių bažnyčios gynimo sukaktį

• Vergo vaikas — vergvaldžio nuosavybė

• Dviveidžiavimo mokykla

• Dėkojame už auką!

• Vėl užpuldinėjami kunigai...

 Kratos ir tardymai

• Mūsų kaliniai

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėse respublikose

• Nauji pogrindžio leidiniai

1986  m.  gruodžio  8  d.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNY&OS KRONIKA Nr. 72

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!