1987 m. sausio 6 d. iš Mordovijos lagerio buvo paleistas vilnietis Vladas Lapienis. V. Lapienis atsisakė rašyti bet kokį pasižadėjimą sovietinei valdžiai ateityje būti lojaliu. Čekistus patenkino V. Lapienio žmonos raštiškas prašymas paleisti dėl blogos sveikatos būklės ir seno amžiaus globos reikalingą jos vyrą.

 

 

 

Doc. Vytautas Skuodis iš to padės Mordovijos lagerio, atlikęs jam paskirtą 7 metų griežto režimo bausmę, buvo vežamas į tremtį — Magadaną. Visą mėnesį išlaikytas Čeliabinsko kalėjime, vienutėje, vasario 5 d. V. Skuodis buvo paleistas.

 Iš V. Skuodžio saugumiečiai primygtinai reikalavo raštiško pasižadėjimo ateityje nepažeidinėti tarybinių įstatymų. V. Skuodis, motyvuodamas, jog niekada nepažeidinėjęs tarybinių įstatymų, priešingai, jį terorizavę ir teisę nesilaikė nei Konstitucijos, nei Tarptautinių susitarimų, kuriuos pasirašiusi ir TSRS, atsisakė patenkinti pareigūnų lūkesčius; "pasižadėjimo rašymas jau savaime reikštų prisipažinimą, kad praeityje įstatymų nesilaikiau, o tai netiesa", — kalbėjo V. Skuodis. Galiausiai V. Skuodis sutiko pasirašyti po sekančiu pačių saugumiečių surašytu tekstu: "Prašau išleisti į JAV, įstatymų nepažeidinėsiu". 1987 m. sausio mėnesį iš tremties (Magadano sritis) į Lietuvą grįžo Antanas Terleckas. Prieš išvykdamas A. Terleckas pareigūnams parašė: "Grįšiu jau senas, jau ir taip nepavojingas dėl sveikatos būklės".

1987 m. sausio mėnesio gale iš Mordovijos kalėjimų ligoninės į laisvę buvo išleistas kaunietis Liudas Dambrauskas.

Lietuvos tikintieji sveikina ir dėkoja Vladui Lapieniui, Vytautui Skuodžiui, Liudui Dambrauskui, Antanui Terleckui, Algirdui Patackui (išleistam iš Vilniaus saugumo izoliatoriaus) už pakeltas kančias, kurias teko patirti tardymuose, sovietiniuose kalėjimuose bei lageriuose, už visų jų darbo ir aukos nueitą kelią, sudėtą ant Tėvynės ir Bažnyčios aukuro.
 

***


P. S. Turimomis žiniomis nuo 1987 m. vasario 11d. Vilniaus saugumo izoliatoriuje kalinami iš Permės lagerių atvežti kunigai kaliniai — Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius. Iš jų reikalaujama raštiško prašymo paleisti į laisvę. Būtina paleidimo sąlyga, kurią kalinamiems kunigams kelia saugumas, — "pasižadėjimas" ateityje nepažeidinėti tarybinių įstatymų, t.y., būti lojaliais sovietinei valdžiai.