Ilgus metus trukusių pastangų: maldų, kunigų ir tikinčiųjų pareiškimų bei protestų, beje, paskutiniais mėnesiais ne tik tikinčiųjų, Sąjūdžio iniciatyva už kalinių išlaisvinimą įsijungė ir nemaža dalis kitaminčių, badavimo akcijų dėka, jų metu vilnietis Petras Cizdikas, rizikuodamas gyvybe, išbadavo net 30 parų — šių metų lapkričio mėnesio pradžioje į Lietuvą sugrįžo vieni iš paskutinių plačiajai Lietuvos visuomenei žinomi sąžinės ir politiniai kalinai. Prie jų ankstesnio sugrįžimo į Tėvyne. negalima nepaminėti JAV kongresmenų, kitų užsienio šalių, tarptautinių visuomeninių organizacijų, atskirų grupių ir pavienių geros valios žmonių pastangų.

1988 m. lapkričio 2 d. į Lietuvą iš tremties sugrįžo Viktoras Petkus. V. Petkus už ištikimybe. Dievui ir Tėvynei sovietiniuose lageriuose ir tremtyje praleido 29 metus. Vilniaus geležinkelio stotyje ilgametį sąžinės kalinį pasitiko būrys bičiulių, pažįstamų, bendraminčių. Iškilmingai plevėsavo trispalvės, susirinkę, nuoširdžiai sveikino V. Petkų, dėkojo už auką, ištikimybe, pasirinktiems idealams.


Lapkričio 4 d. naktį vilniečiai sutiko į Tėvyne, iš tremties grįžtantį žurnalistą-poetą Gintautą Iešmantą. Po sunkių kalinimo metų G. Iešmantas grįžo gerokai be sveikatos, bet visų džiaugsmui, tvirtas ir nepalaužtas dvasia, pilnas kūrybinių siekių.

 

 

 

 

 

Lapkričio 4 d. rytą didelė minia tikinčiųjų iš skirtingų Lietuvos kampelių su tautinėm ir Popiežiaus vėliavom rinkosi į Vilniaus geležinkelio stotį pasitikti iš tremties grįžtantį kun. Sigitą Tamkevičių. Vagono duryse pasirodžius visų lauktam mylimam kunigui tremtiniui iš širdžių gilumos prasiveržė giesmė "Marija, Marija", virš žmonių galvų subangavo jūra gėlių.

Po sutikimo stoties perone tikintieji rinkosi į Aušros Vartus padėkoti Dievui ir Gailestingumo Motinai Marijai už globą ir tiek daug šiais metais per jos užtarimą gautų malonių. Padėkos šv. Mišias aukojo kunigai: būvąs tremtinys Sigitas Tamkevičius, Jonas-Kąstytis Matulionis, Robertas Grigas, Jonas Boruta, Rokas Puzonas, Juozapas Poderis ir Vaclovas Stakėnas. Po šv. Mišių kun. S. Tamkevičius padėkojo visiems už solidarumą, moralinę ir materialinę paramą. Iš Aušros Vartų susirinkusieji, dainuodami lietuviškas dainas, senamiesčiu patraukė prie Katedros, centrinės mūsų šventovės, prie kurios buvo badaujama ir meldžiamasi už sąžinės ir politinių kalinių išlaisvinimą. Kun. S. Tamkevičius P. Cidziko asmenyje padėkojo badavusiems už jų ryžtą ir auką. Buvo prisiminti tie mūsų tautiečiai, kurie nepakėlę bado, šalčio, kankinimų amžinai pasiliko Sibiro ledynuose — už juos pasimeldė, sugiedodami "Viešpaties Angelas".

 Lapkričio 7 d. Kauno Karmėlavos aerouoste minia tautiečių su gėlėmis ir tautinėm vėliavom sutiko ilgametį (37 metus išbuvusį sovietiniuose lageriuose) politkalinį, paskutiniu metu jau tremtinį Balį Gajauską. Buvo sakomos kalbos, dėkojama, džiaugiamasi. Sutikimo dalyviai sugiedojo tautos himną, "Lietuva, brangi", pasimeldė už žuvusius Sibire.

Lapkričio 12 d. iš Mordovijos bendro režimo lagerio sugrįžo Petras Gražulis.

Laisvai minčiai bandanti atgimti Lietuva sveikina, džiaugiasi ir dėkoja buvusiems kaliniams už jų meilę, nepalaužiamą ištikimybę Tiesai, sudėtą auką ant Dievo ir Tėvynės aukuro.