TSKP CK Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui

Lietuvos katalikų kunigų ir tikinčiųjų

P a r e i š k i m a s

Reikalaujame, kad J. E. Vilniaus vyskupui Julijonui Steponavičiui būtų leista grįžti iš Žagarės tremties į Vilnių ir netrukdomai eiti savo pareigas.
1988.10.22.
Pasirašė tikintieji:
Vilnius — 1569 Kaišiadorys — 487
Širvintos — 84 Lazdijai — 1296
Kalvarija (Kapsuko raj.) — 713 Keturvalakiai (Vilkaviškio raj.) — 333 
Šeštokai (Lazdijų raj.) — 300 Šeduva (Radviliškio raj.) — 300


 

*  *  *

LKP CK Sekretoriui A. Brazauskui

LTSR Ministrų Tarybos Pirmininkui V. Sakalauskui

Nuorašas:
Lietuvos Kardinolui J. E. V. Sladkevičiui 

Politinių kalinių ir tremtinių globos grupės 

P a r e i š k i m a s

Džiaugdamiesi sugrįžus iš tremties politkaliniams į Lietuvą, dar ryškiau jaučiame įsisenėjusią gilią žaizdą — mus jaudina jau 28 metus, 1961.01.18 trunkanti Vilniaus vyskupo Julijono Steponavičiaus tremtis Žagarėje.

Vyskupo J. Steponavičiaus 1975.09.15 pareiškime LTSR Ministrų Tarybos pirmininkui J. Maniušiui sakoma: "Aš iki šiol nežinau, dėl ko, už ką ir kuriam laikui esu ištremtas". Nesutarimų su valdžia, religinių kultų tarybos įgaliotiniu J. Rugieniumi būta tik dėl to, kad kišimąsi į bažnytinius reikalus vyskupas J. Steponavičius atsakydavęs pagal sąžinės ir pašaukimo balsą. Dėl vyskupo sugrąžinimo siųsta daug pareiškimų, prašymų, tačiau veltui.

Norime priminti Popiežiaus Jono-Pauliaus II žodžius iš 1980.03.20 sveikinimo J. Steponavičiui Jo 25-ųjų vyskupo tarnybos metinių proga: "...tebūnie Tau pareikšta pelnyta pagarba, kurią iš visos širdies siunčiame už Tavo gryniausią tikėjimą, ganytojišką uolumą, dvasios bei intelektualines savybes ir įžymius nuopelnus, kuriuos įsigijai kilniai ir visu stropumu vykdydamas šventąsias tarnybos pareigas, rūpindamasis žmonių sielų išganymu. Tai šventai tarnybai ruošdamasis ir ją uoliai vykdydamas, praleidai beveik visą gyvenimą, eidamas šviesiais pėdsakais tų praeityje gyvenusių vyrų, kurie, didesnės Dievo garbės ir Katalikų Bažnyčios gerovės siekdami, uoliai ir ištvermingai darbavosi ir Viešpatį Jėzų nuostabiai išpažino žodžiais ir darbais."

Toks reiškinys kaip ištremtas vyskupas yra aiškus anachronizmas. Tai politinis iššūkis. Argi dar nesibaigė karingojo ateizmo epocha?

Prašome, kad oficialiu dokumentu būtų sankcionuotas nevaržomas jokiomis išlygomis vyskupo Julijono Steponavičiaus sugrįžimas į savo postą, net ir tuo atveju, jei tremta buvo tik pateikus žodinį ultimatyvų reikalavimą.
Vilnius, 1988.12.05.
Pasirašė:
Jadvyga Bieliauskienė  Birutė Burauskaitė
Jonas Kareniauskas Vytautas Milvydas
Nijolė Sadūnaitė Zita Vanagaitė
 

*  *  *

TSKP CK Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui

Lietuvos katalikų

P a r e i š k i m a s

Šiais persitvarkymo laikais visi norime prisidėti prie visuomenės dvasinio ir moralinio atsinaujinimo. Tuo tikslu mes, Lietuvos tikintieji, prašome, kad kunigams ir tam pasiruošusiems pasauliečiams būtų leista sistemingai dėstyti tikėjimo tiesų ir doros mokslą mokyklose, internatuose ir bažnyčiose susirinkusioms jaunimo grupėms.

Pasirašė tikintieji:
Vilnius — 533 Lazdijai — 1053
Simnas (Alytaus raj.) — 1097 Vilkaviškis — 840 
Keturvalakiai (Vilkaviškio raj.) — 321 
Kalvarija (Kapsuko raj.) — 719 
Švenčionėliai (Švenčionių raj.) — 866 
Adutiškis (Švenčionių raj.) — 367 
Krikštonys (Lazdijų raj.) — 371 
Liliūnai (Panevėžio raj.) — 169

TSKP CK Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui

Lietuvos katalikų

P a r e i š k i m a s

Prašome atšaukti TRS Ministrų Tarybos 1988 m. rugsėjo 12 d. nutarimą, pagal kurį padidinama alkoholinių gėrimų gamyba. Prašom kovoje su girtavimu laikytis 1985 m. nutarimo. "Girtais" rubliais ramstomas biudžetas — valstybei gėda, o liaudžiai — nelaimių šaltinis.
1988.11.27.
Pasirašė tikintieji:
Lazdijai — 1352 Vilkaviškis — 859
Kalvarija (Kapsuko raj.) — 713 
Sangrūda (Kapsuko raj.) — 125 Liliūnai (Panevėžio raj.) — 166 
Skardupiai (Vilkaviškio raj.) — 35 Keturvalakiai (Vilkaviškio raj.) — 323 
Mišrios parapijos — 52


TSKP CK Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui

Nuorašas:
Lietuvos Vyskupams Lietuvos katalikų 

P a r e i š k i m a s

1982 metų balandžio 2-3 d. naktį tarybinės valdžios pareigūnai vandališkai nusiaubė tikinčiai liaudžiai brangų istorijos paminklą — Panų kalną, esantį Pasruojo kaime, Telšių rajone. Ateistai nugriovė ten stovėjusią Marijos koplyčią, sudaužė statulas, sunaikino pastatytus kryžius. Panų kalnas tikinčios liaudies gerbiamas nuo 1626 metų. Tuo laiku į Lietuvą įsiveržusios švedų kariuomenės kareiviai Panų kalnelyje išžudė ten pasislėpusias mergaites, kurios nesidavė kareivių išniekinamos. Iš pagarbos skaistybės kankinėms liaudis pastatė koplyčią bei visą eilę, kryžių. Ta vieta buvo lankoma maldininkų.

Po 1982 metų vandališko kalno nusiaubimo tikintieji ne kartą bandė atstatyti kryžius, tačiau tarybinės valdžios pareigūnai tuoj pat juos nugriauna, o kryžių statytojus terorizuoja.

Prašome jus, Generalini Sekretoriau, įsakykite tarybinės valdžios pareigūnams, kad Panų kalnelyje būtų atstatyta koplyčia ir kryžiai, kad netrukdytų maldininkams lankyti šią istorinę vietą.
1988 m. Pasirašė tikintieji:
Simnas (Alytaus raj.) — 1027 Vilnius — 711
Krikštonys (Lazdijų raj.) — 368
Adutiškis (Švenčionių raj.) — 367
Švenčionėliai (Švenčionių raj.) — 821

P.S. Iš viso po šiuo pareiškimu jau yra pasirašę 62,952 asmenys.

 

*  *  *

P a r e i š k i m a s


Remdamiesi 1989.02.10 sukurtos Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos atgaivinimo grupės branduolio rezoliucija, skelbiame, kad 1989.02.16 atgaivinta Lietuvos Krikščionių Demokratų partija (LKDP).

Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos garbės nariais yra kardinolas Vincentas Sladkevičius ir vyskupas Antanas Vaičius.

LKDP vadovausis 1904 m. sudaryta prelato Jono Mačiulio-Maironio, prelato Aleksandro Jakšto-Dambrausko, vyskupo Pranciškaus Bučio, pasitariant su palaimintuoju arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu, kanauninku Juozu Tumu-Vaižgantu bei kitais, pirmąja LKD partijos programa, taipogi jos vėlesnėmis redakcijomis, pritaikant jas šių dienų realijoms.
LKD partijos programai bei įstatų paruošimo komisijai vadovauti išrinktas teisininkas Povilas Šilas.

LKD partijos atgaivinimo grupės branduolio, kuris susideda iš 13 asmenų, pirmininku išrinktas Viktoras Petkus, pavaduotoju kun. Edmundas Paulionis.

Besikuriančių LKD partijos grupių koordinavimas pavedamas Petrui Gražuliui ir Vytautui Bogušiui.
Minėti asmenys šias pareigas eina iki LKDP suvažiavimo, kuris numatomas vasarą.
Vilnius, 1989 m. vasario 16 d.

Viktoras Keturakis (LKDP narys nuo 1923 m.), Viktoras Petkus, kun. Edmundas Paulionis, kun. Vincentas Vėlavičius, kun. Alionidas Budrius, Povilas Šilas, Petras Gražulis, Vytautas Bogušis, Kazimieras Kryževičius, Kazimieras Momkus, kun. Kazimieras Gražulis, Alfredas Macijauskas, Jadvyga Bieliauskienė.