Sunkiom grandinam surakinta, 
Pažeminta, beteisė palikta, 
Kalėjimuose tiek kankinta, 
Tarybine vadintis priversta.

Tu nuo žaizdų gilių išsekus, 
Stipriai apnuodyta melu, 
Sūnų ir dukterų didžių netekus, 
Vainikais vainikuota kankinių.

Dainom gražiausiom apdainuota, 
Žemelė protėvių šventa, — 
Kada Tu būsi išvaduota, 
Kada muš laisvės valanda?!