Ramybės Dieve, siųski žemei taiką 
Ir karo slibinus palaidok pragare. 
Kilnus Vaduotojau, ateiki veikiai, 
Apsiauski meile tėviška, jautria.

Mes be Tavęs — naktų šešėliai nykūs. 
Mus vėliavos sumindžiotos purve. 
Tu — Tėvas mūs, dalis, garbės vainikas! 
Su atgailos malda mes grįžtam į Tave.

Nakties valdovas pavergė mus sielą. 
Maitina dvasią nelemtim rūsčia. 
Širdis, tarytum dykuma, tuščia.

Vai išvaduok. Širdžių Karaliau mielas! 
Tu vienas mūs kančių gelmes žinai . . . 
Mes esam Tavo, Tavo amžinai!
K. Gaudenis