VL. ČESIŪNAS — VILNIUJE . . .

Kaip žinia, irkluotojas Cesiūnas buvo paprašęs politinio prieglobsčio Vakarų Vokietijoje. Rugsėjo viduryje jis jau buvo . . . Vilniuje, Požėlos gatvėje esančioje MVD ligoninėje.

KGB paleido gandą, jog Vakarų Vokietijoje jį buvo pakvietusi viena lietuvių šeima, uždavė vaistų, nuo kurių jis visą mėnesį buvo nesąmoningas ir šnekėjo tai, ko iš jo pageidavo. Atsipeikėjęs jis būk tai kreipėsi į tarybines įstaigas VFR dėl sugrįžimo. Tačiau kam jį reikėjo slapta pergabenti per Berlyną? Patys agentai jam uždavė atitinkamų apnuodijančių vaistų ir slapta parsigabeno. Rusams jį susigrąžinti ypač rūpėjo, nes buvo kadrinis karininkas.

Česiūnas guli ligoninėje labai sumuštas ir sužalotas. Prie jo palatos durų dieną ir naktį budi sargyba.

Dabar reikia laukti, kad Česiūnas bus apdorotas taip, kad jis viešai prisipažins savo „suklydimą". Tačiau toks „prisipažinimas" gali būti paskelbtas ir be Česiūno žinios.

V. Darginis.

***

KRATA PAS V. VOSYLIŪTE

Š. m. rugpiūčio mėn. 6 d. pas Virginiją Vosyliūtę, gyv. Vilniuje, Sudervės 30-288, vadovaujant VSR vyr. tardytojui ypatingai svarbios bylos majorui J. Markevičiui, buvo padaryta krata, kurios pagrindu buvo byla Nr. 58.

Kratos metu buvo paimta rusiška spausdinimo mašinėlė ir literatūra: rankraščiai, mašinraščio tekstai ir knygos, kurių tarpe Šapokos „Lietuvos istorija", Girniaus „Žmogus be Dievo" ir kt. Krata truko 4 val. Po kratos V. Vosyliūtė buvo nugabenta į Vilniaus VSK, sulaikyta trims paroms izoliatoriuje ir tardoma, iš kur gavusi rašomąją mašinėlę ir literatūrą. Tardė vyr. tard. J. Markevičius, dalyvaujant darbuotojui, kuris savo pavardės nepasisakė. Tardytojai elgėsi itin santūriai ir mandagiai, neminėjo jokių pavardžių. V. Vosyliūtė paaiškino, kad rašomąją mašinėlę prieš mėnesį pirko universalinėje parduotuvėje. Literatūrą iš kur gavusi, pasakyti atsisakė.

Rugpiūčio 9 d. krata buvo padaryta jos darbovietėje termo-izo-liacijos institute.

Po savaitės į Vilniaus VSK buvo pakviestas jos tėvas Jonas Vosylius, 75 m. amžiaus, gyvenantis Kaune, ir klausinėjamas apie dukterį. Pokalbis truko 4 val.

J. Gerulis.

 

***