LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBAI

Helsinkio susitarimų įgyvendinimui remti 
Lietuvos visuomeninės Grupės

Dokumentas   N r.   15

Žmogaus teisių Deklaracija, kurią savo parašu patvirtino TSRS Vyriausybė, ir Helsinkio suvažiavimo nutarimai žmogaus teisių srityje, taip pat patvirtinti TSRS Vyriausybės atstovų parašais, teigia, kad kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti gyvenamą vietą savo šalyje ar už jos ribų.

Tuo tarpu Lietuvos TSR dažnai pasitaiko, kad kai kuriems asmenims, buvusiems politiniams kaliniams, atlikusiems jiems skirtas bausmes kitose Tarybų Sąjungos respublikose ir teismo nuosprendžiuose neturėjusiems paskirtos tremties, sugrįžta po ilgų kalinimo metų į savo gimtąjį kraštą — Lietuvą, neleidžiama čia prisiregistruoti ir apsigyventi savo šeimose ar pas artimuosius.

Vieniems jų visai neleidžiama prisiregistruoti ir reikalaujama nedelsiant išvažiuoti iš Lietuvos ribų, kitiems jau spėjusiems prisiregistruoti ir sutvarkyti savo gyvenimą, sukurti šeimas, — ne tiktai panaikinama registracija, bet ir pranešama, kad jie „,Neturi teisės apsigyventi Lietuvos TSR", reikalaujant tuojau išvykti už respublikos ribų. Tačiau kitataučiams piliečiams, atvykstantiems čia iš kitų respublikų ir neturintiems nieko bendro su Lietuva; leidžiama pasirinkti vieta jie laisvai priregistruojami, aprūpinami butu ir darbu.

Lietuviams politiniams kaliniams, atlikusiems bausmes, lagerių administracija praneša, kad jie gali vykti į savo kraštą ir dargi įteikia kelionės bilietus iki jų gyvenamųjų vietovių Lietuvoje.

Tuo tarpu Lietuvoje vietinių valdžios organų veiksmai, neleidžiant sugrįžtantiems į savo gimtąjį kraštą lietuviams čia prisiregistruoti ir gyventi, yra prieštaraujantys ne tik aukščiau minėtiems tarptautiniams TSRS įsipareigojimams, TSRS konstitucijai, bet ir elementariausiems žmoniškumo reikalavimams.

Čia pateikiame tik dalies nukentėjusių nuo vietinės valdžios savivalės asmenų sąrašą:

1. Matulevičius, Jonas, Jono, gim. 1928 m., iškalėjusiam 25 m. (1953.VIII. — 1978.VIII.), priregistruotas Panevėžio mieste 1978.IX.11., išregistruotas 1979.IV.il.
2. Purlys Bronius, Rapolo, gim. 1923 m., iškalėjęs 25 m. (1954.III. — 1979.III.).
3. Simutis Liudas, Adomo, gim. 1935 m. iškalėjęs 22 m. (1955 — 1977.11.).
4. Slapšinskas Vytautas, Prano, gim. 1925 m. iškalėjęs 25 m. (1952.1. — 1977.1.25.).
šiems asmenims neleidžiama prisiregistruoti ir gyventi Lietuvoje.
5. Gimbutas Justas, Juozo, gim. 1925 m. iškalėjęs virš 32 metų (1945.IV. — 1946.XL, 1948.X.27. — 1979.IV.4.), atsisakęs tarybinės pilietybės, negauna leidimo išvykti į užsienį.

Remiantis aukščiau išdėstytais faktais, prašome atstatyti teisėtumą: duoti potvarkį šių asmenų priregistravimui pagal jų pareikštą norą Lietuvoje, o Gimbutui Justui, Juozo, nekliudyti išvykti už TSRS ribų.

Taip pat prašome išleisti bendrą potvarkį, draudžiantį vietinės valdžios organams panašią savivalę, kad nurodytieji faktai negalėtų pasikartoti.

Helsinkio susitarimų įgyvendinimui remti 
Lietuvos visuomeninės grupės vardu:
O. Lukauskaitė-Poškienė 
Kun. B. Laurinavičius