TSRS AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI

Pil. Niklaus Marto, Juliaus, g. 1934 m. Užienio kalbų kursų Tartu mieste dėstytojo, gyv. Estijos TSR, Tartu, Vikerksare g-vė Nr. 25.

P a r e i š k i m a s

1979 rugpiūčio 23 sueina 40 metų nuo pasirašymo 1939 m. Ribentropo-Molotovo pakto, vadinamo Nepuolimo sutartimi. Slaptame tą paktą papildančiame protokole fašistinė Vokietija ir Tarybų Sąjunga susitarė dėl savo įtakos sferų Europoje.

Ribentropo-Molotovo paktas labiau negu liūdnai išgarsėjusi Miuncheno sutartis atvėrė duris pradžiai Antrojo pasaulinio karo, atnešusio žmonijai neišmatuojamas kančias. Praėjus tik savaitei po jo pasirašymo, Lenkijos užpuolimui fašistinė Vokietija pradėjo realizuoti savo „interesus". Tas užpuolimas (1939 rugsėjo l) laikoma oficialia Antrojo pasaulinio karo pradžia.


Manau, kad pribrendo laikas kritiškai peržvelgti minėto pakto esmę, tuo labiau, kad istorinis minėtų asmenybių vaidmuo žinomas kiekvienam.

Tuo tikslu siūlau, kad TSRS Vyriausybė, taip pat abiejų Vokietijų (VDR ir VFR) vyriausybės:

1. Paskelbtų plačiai spaudoje pilną 1939 rugpiūčio 23 pakto tekstą kartu su jo papildomu slaptu protokolu dėl įtakos sferų Europoje.

2. Paskelbtų tą paktą nusikalstamu ir negaliojančiu sandėriu.
3. Visiškai jo atsisakytų.
4. Visiškai likviduotų visas dar tebegyvuojančias Europoje to pakto pasekmes.
Maskva, 1979 m. liepos 18 d.

Mart Nikius

 ***