Klausydami užsienio radijo laidas, mes ypatingą dėmesį kreipiame į diktorių pasakymą: "Maskva". Mes žinome apie ją ne tiek iš geografijos vadovėlių ir turistinių kelionių, bet ir iš garsiųjų kalėjimų bei "Einamųjų įvykių kronikos". Mes žinom apie grupę Maskvos inteligentų, kurie heroiškai kovoja už žmonių, tame tarpe ir tikinčiųjų teises ir laisvę. Jie daro daug gero visiems skriaudžiamiesiems, nežiūrint tautybės, rasės ar religinių skirtumų.

Todėl šių pasiaukojusių žmonių darbai ir vargai mums, katalikams ir geros valios lietuviams, yra artimi, suprantami ir savi.


1975 m. gruodžio mėnesį LTSRS Aukščiausias Teismas nuteisė rusų mokslininką Sergiejų Kovaliovą 7 metams kalėti už tai, kad jis kovojo prieš žmogaus teisių pažeidimus Tarybų Sąjungoje.

S. Kovaliovas gynė ir Lietuvos Katalikų teises, todėl jo nuteisimas visu ryškumu atskleidė tarybinio teismo veidą.


Neseniai pravoslavų kunigui Glebui Jakuninui uždraudė eiti kunigiškas pareigas. Praeitų metų gale kun. Glėbas Jakuninas kaip Rusijos Pravoslavų Bažnyčios delegacijos narys dalyvavo Pasaulinės Bažnyčių Tarybos suvažiavime Nairobyje (Kenija, Afrika). Kunigas G. Jakuninas išdrįso viešai pasakyti teisybę apie Rusijos Pravoslavų Bažnyčios vargus, kančias ir persekiojimus.

Po konferencijos kun. Glėbas Jakuninas sugrįžo į Tarybų Sąjungą, kur jam buvo uždrausta eiti kunigiškas pareigas.

Šis gražus pravoslavų kunigo pavyzdys tepatarnauja ir kai kuriems Lietuvos kunigams, kurie bando tarnauti Dievui ir ateistams.

Maskvoje daugelį metų dirba ir kitas pravoslavų kunigas Dimitrijus Dudko. Jaunas ir uolus kunigas ieškojo būdų kaip perteikti amžinąsias tiesas dabartiniam žmogui. Ir po eilės metų pastoracinio darbo priėjo išvados, kad geriausiai tiktų pasikalbėjimų - klausimų ir atsakymų forma. 1974 metais jo bažnyčia negalėjo sutalpinti visų norinčių pasiklausyti. Ateidavo tikintieji ir netikintieji, pravoslavai, katalikai ir net žydai.

Šitai nepatiko ateistams ir kun. Dimitrijus Dudko, Patrijarko parėdymu, buvo iškeltas 80 km. už Maskvos. Bet ir čia 1975 m. gruodžio mėn. ateistų inspiruojamas bažnytinis komitetas nutraukė sutartį su kun. D. Dudko ir jis liko be pareigų.

Mes, Lietuvos katalikai, solidarizuojamės su nuteistuoju mokslininku Sergiejumi Kovaliovu, su pravoslavų kunigais G. Jakuninu ir D. Dudko. Mes kviečiame viso pasaulio lietuvius ir geros valios žmones veiksmingai užstoti persekiojamus mūsų disidentus, o ypač rūpintis, kad atgautų laisvę taurusis lietuvių bičiulis - S. Kovaliovas.

Lietuvos katalikai