Mindaugo Tamonio drama Lietuvoje įvyko dvi savaites prieš Niurnbergo teismo 30-ties metų sukaktį. Labai įsidėmėtini kai kurie TSRS Generalinio prokuroro Romano Rudenkos žodžiai, pasakyti APN korespondentui šio jubiliejaus išvakarėse (Žr. "Tiesos", 1975.XI.20. Nr. 272). Tai tas pats Rudenka, kuris jau daug kartų paliko nebylus ir aklas jam adresuotiems lietuvių skundams, ieškant tiesos kovoje už savo pilietines ir žmogaus teises, garantuotas TSRS Konstitucijos, nekalbant jau apie Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir atitinkamą Helsinkio pasitarimo baigiamojo akto skyrių. O juk po šiais dokumentais taip pat pasirašė ir TSRS valstybės ir partijos vadovai.

Su TSRS Generaliniu prokuroru R. Rudenka lai kalba pati mūsų Tėvynė Lietuva, praradusi dar vieną taurų savo sūnų -Mindaugą Tamonį.

R. Rudenka: "Teismo procesas Niurnberge parodė neapykantą žmonėms... esmę... Žmonijai buvo atskleistos tautų naikinimo priežastys".

Lietuva: Pasibaigus teismo procesui Niurnberge, 1948-1959 metų laikotarpyje šimtai tūkstančių mano sūnų ir dukterų buvo uždaryti kalėjimuose, konclageriuose, o, tęsiant hitlerininkų genocido politiką mano vaikai ištisais kaimais buvo išvežami į Sibirą. Jie žuvo kankinami, panaudojant pačias žiauriausias sadistines priemones - mirė nuo bado, šalčio, ligų ir vergiško darbo arba buvo sušaudyti bei nužudyti kitomis priemonėmis.


R. Rudenko: "Kai tapo žinoma apie siaubingus hitlerininkų nusikaltimus tarybinėje žemėje, Tarybinė vyriausybė ne kartą įspėjo nacistinius vadovus ir jų talkininkus, kad jie bus griežčiausiai nubausti ir neišvengs atsakomybės".

Lietuva: Dar nė vienas, kuris pokario metais kalino, trėmė, ir žudė mano vaikus, nebuvo net švelniausiai nubaustas.

R. Rudenka: "Tarptautinis... tribunolo nuostatų ir nuosprendžio principus 1946 metų gruodžio 11 dieną patvirtino Suvienytų Nacijų Organizacijos Generalinė Ansembleja ir tokiu būdu jie įgijo visuotinai pripažinamų tarptautinės teisės normų reikšmę".

Lietuva: Mano sūnūs ir dukterys, giliai liūdėdami dėl Mindaugo Tamonio aukos, tuo pačiu metu nuoširdžiai sveikina 400,000 Surinamo (Pietų Amerikoje) gyventojų, 1975.XI.23 tapusius nepriklausomos Surinamo valstybės piliečiais, o šis kraštas kažkada buvo apgyvendintas atvežtais iš Afrikos žmonėmis, kurie čia buvo beteisiais vergais. Mano gi vaikai liūdi, kad tarptautinės teisės aukščiausios instancijos pasilieka aklos ir nebylios tris milijonus turinčiai lietuvių tautai, kurios mintys, žodžiai, raštas, meilė savajam kraštui, įsitikinimai ir religijos išpažinimas brutaliausiais būdais persekiojami. Tarptautinė teisė nemato, kad visi tie, visame pasaulyje neturintieji sau lygių, nusikaltimai prieš žmogiškumą yra dangstomi baisaus melo skraistėmis, kurių vieną mėgino praskleisti Mindaugas Tamonis.

R. Rudenka: "Niurnbergo nuosprendis turėjo tam tikrą reikšmę SNO 1949 metų rugpiūčio 12 dieną Ženevoje priimtų konvencijų... turiniui. Jose parašyta, kad asmenys, rimtai pažeidžiantys konvencijas, turi būti griežtai nubausti. Prie rimtų pažeidimų priskiriama sąmoninga žmogžudystė, kankinimai ir nežmoniškas elgesys, įskaitant biologinius eksperimentus, sąmoningi sunkūs kankinimai arba luošinimai, sveikatos žalojimai".

Lietuva: Generalini Prokurore, šiais savo žodžiais Jūs patvirtinate, kad griežtai turi būti nubausti Mindaugo Tamonio ir kitų lietuvių kankintojai psichiatrinėse ligoninėse ir tiesioginiai bei netiesioginiai jų žudikai.

Savo žodžiais Jūs patvirtinate, kad griežtai turi būti nubausti tie, kurie 1975.IV.7 Vilniuje nužudė jauną ukrainietį V. Osimkovič vien už tai, kad jis, atsižadėdamas savęs, troško būti kunigu.

Generalini Prokurore, savo žodžiais Jūs patvirtinate, kad teisingai turi būti nubausti tie, kurie 1970 metų rudenį nužudė Vilniaus universiteto profesorių, kalbininką J. Kazlauską už tai, kad jis savo žodžiuose buvo teisus žmogus ir neveidmainiavo. Skaudu tačiau ir juokinga, kad šito tauraus žmogaus saugumo agentai vertė ieškoti net universiteto pastogėse, tuo mėgindami įpiršti visuomenei, ypač studentijai, mintį, kad profesorius galėjo pasikarti. O juk yra liudininkų, kurie matė, kaip profesorius kelyje buvo pagrobtas ir nuvežtas saugumo mašinoje. Po mėnesio prof. J. Kazlausko lavonas buvo rastas upėje, čia pat mieste. Žudikai, matyt pamiršo, kad tie, kurie drąsiai kovoja už savo įsitikinimus, patys sau gyvybės neatima. Jie prisiminė tai, kada susirinko gausi minia palydėti garbingą velionį į amžinojo poilsio vietą ir išsidavė žudikai patys, kai, išnešant karstą, universiteto rūmus apsupo gausus būrys aukšto ir vidutinio rango pareigūnų, apsivilkusių milicininkų uniformomis. Kitas toks pat būrys buvo išdėstytas visame kapų plote, tarsi pasiruošę kokiai operacijai. Išsidavė jie tada ir pačių laidotuvių filmavimu, tegul ir universiteto darbuotojų rankomis, leidžiant karstą su velionio profesoriaus palaikais į duobę, filmuotojas stengėsi kiek galima daugiau kino juostoje įamžinti laidotuvių dalyvių veido išraiškas... Prie kapo duobės kalbėjusių tarpe buvo pagarbus profesorius iš Maskvos Stepanovas. Jis priminė laidotuvių dalyviams, kad velionis per trumpą savo gyvenimą padarė daugiau, kaip kitas kad galėtų padaryti per visą savo gyvenimą. Už šitokią kalbą prof. Stepanovas po mėnesio buvo atleistas iš tuo metu einamųjų pareigų.

Generalini Prokurore, pasakykite, kada bus teisiami visi tie, kurie nežmoniškai (čia ir žemiau pabraukti Jūsų ištarti žodžiai) elgiasi su visais mano tautos sūnumis ir dukterimis, šiandieną kankinamais daugelyje Tarybų Sąjungos kalėjimų ir konclagerių vien už tai, kad jie elgėsi Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir 1975 metų Helsinkyje pasitarimo baigiamojo akto (VII-jo skyriaus) dvasioje. 0 jie turi pagrindą taip elgtis, nes šiuos, visai žmonijai svarbius dokumentus, pasirašė ir TSRS politiniai ir ideologiniai vadovai.

Generalini Prokurore, kada patrauksite atsakomybėn visus tuos kurie tarybinėse psichiatrinėse ligoninėse atlieka biologinius eksperimentus su visai sveikų žmonių psichika ir tuo, Jūsų žodžiais tariant, sąmoningai sunkiai juos kankina, luošina ir žaloja sveikatą todėl, kad jie yra laisvi savo dvasia, kurie drąsiai ir tiesiai reiškia žodžiais ir raštu savo mintis.

Generalini Prokurore, kada teisite visus tuos, kurių parėdymus psichiatrinėse ligoninėse vykdo gydytojai - žmogžudžiai? Nepamirškite, kad Niurnbergo procese, kaip liudija TSRS gyventojams gerai žinomas to paties pavadinimo meninis filmas, teisė gydytojus - sterilizatorius bei jų nusikaltimų inspiratorius.

R. Rudenka: "Tarptautinėje karinio tribunolo nuosprendis yra griežtas įspėjimas Čilės chuntai, frankistinei Ispanijai, kurios vykdo kruvino smurto politiką prieš savo tautas, ir visiems tiems, kurie mėgins įvairiuose rajonuose... vykdyti neapykantos žmogui politiką".

Lietuva: 0 kas ir kada visu griežtumu įspės tuos, kurie už 30 Judo skatikų vykdo šantažo ir kruvino smurto politiką prieš savąją lietuvių tautą? Kas ir kada įspės tuos, kurie mėgina įvairiuose Tarybų Sąjungos imperijos rajonuose vykdyti neapykantos žmogui politiką. Tai ne perfrazavimas Jūsų, Generalini Prokurore, žodžių, o išvada iš gerai Jums žinomos tautinės, religinės ir, aplamai, demokratinių žmogaus laisvių priespaudos Lietuvoje.

Dabar paklauskite patys savęs. Generalini Prokurore, ar Jūs dorai ir teisingai atliekate savo aukštas pareigas per Jums pavaldžias TSRS prokuratūros įstaigas? Ar neteks ir Jums drauge su tais, kurie Jus pastatė į šį aukšta postą, kada nors atsistoti prieš Pasaulio tautu tarptautinio tribunolo II-jį Niurnbergo teismą?

Silpna Jūsų imperija, jeigu nebepasitikite savo kalėjimais ir koncentracijos lageriais Gulago salyne, o griebiatės neuro -psichofarmakologinių priemonių, kad "žengiant į komunizmą" visą savo protu galvojančią visuomenę paverstumėte pasigailėjimo vertais padarais. Baisus būtų ir tas jūsų komunizmas, siekiamas milijonų žmonių kruvinomis aukomis, tokiomis priemonėmis, kurias panaudojate psichiatrinėse ligoninėse, ir su taip suluošintais fiziškai ir dvasiškai žmonėmis.

0 gal visas pasaulis su savo tarptautine teise kada nors taip pat taps jūsų įrankiu? Tačiau vieno teismo tikrai neišvengsite ir Jūs patys, Paskutiniame Teisme visi bus teisingai įvertinti.

Krikščioniškai meilei keršto jausmas yra svetimas. Ji per maldas į Viešpatį Dievą apeliuoja į piktas Jūsų širdis. Duok, Dieve, kad savo- sąžinės visus sunkumus nuoširdžiu gailesčiu nuplautumėte nors paskutinę gyvenimo šioje žemėje valandą.

L. Apyaušris