SVEIKINIMAS A. D. SACHAROVUI

Gerbiamas Andriejau Dmitrijevičiau

Su gilia pagarba ir meile tariame šiandien Jūsų vardą. Jūsų nuopelnai žmonijai gerai žinomi visiems. Jūsų asmenyje mes regime vieną iš įžymiausių atstovų tos rusų tautos dalies, kuri visada drąsiai gynė dvasines vertybes ir, nepaisydama persekiojimų, puoselėjo žmoniškumą, laisvę ir taurumą. 

Jūs — nuoširdus Lietuvos draugas.
Mums ypač malonu, kad Jūsų lankymosi Vilniuje dienos sutapo su Nobelio premijos įteikimo iškilmėmis.

Sveikindami garbingo Jubiliejaus proga, linkime Jums daug puikių, šviesių ir kūrybingų metų, gražiausių svajonių įsikūnijimo bei kuo puikiausios sėkmės sunkioje, bet taurioje kovoje už laisvę, taiką ir laimę.


Lietuva, 1981 gegužės 21 d.

Kun. Alfonsas SVARINSKAS, Albertas ŽILINSKAS, Birutė BURAUSKAITĖ, Valerijus SMOLKINAS, Irena GAJAUSKIENĖ, Eitanas FINKELŠTEINAS, Nijolė SADŪNAITĖ, Jonas VOLUNGEVIČIUS, kun. Kazimieras VASILIAUSKAS, Zita VANAGAITĖ.


***

SVEIKINIMAS „SOLIDARUMUI"
 

Gerb. „Solidarumo" Vadovui p. L. VALENSAI Sveikiname katalikiškąją lenkų tautą ir Jus asmeniškai su pirmomis nepriklausomų profsąjungų susivienijimo „Solidarumas" sukūrimo metinėmis.


šis Lenkijos darbo žmonių istorinis žygis už žmogaus ir tautos teises tampa reikšmingu ir kitoms Pabaltijo tautoms.
Lietuva, 1981 m. rugsėjis
Alfonsas BUMBULIS, Vytautas BOGUŠIS, Teklė BAŠKIENĖ, Petras CIDZIKAS, Palys GALDIKAS, Justas GIMBUTAS, Jonas KO-RYZNO, Jonas KUBILIUS, Zita KUBILIENĖ, Stanislovas KRASAUSKAS, Barbora LELIŪ-NAITĖ, Leonas LAURINSKAS, Sigitas MARTIŠIUS, Algirdas MASILIONIS, Zita PALTO-NIENĖ, Irena PALIONYTĖ, Jurgis PAULAUSKAS, Jonas PETKEVIČIUS, Jadvyga PETKEVIČIENĖ, Bronius POŠKUS, Povilas PEČIULAITIS, Natalija PUPEIKIENĖ, Ona LUKAUSKAITĖ-POŠKIENĖ, Jonas PROTUSE-VIČIUS, Romualdas RAGAIŠIS, Nijolė SADŪNAITĖ, Leonora SASNAUSKAITĖ, Kęstutis SUBAČIUS, Vytautas SLAPŠINSKAS, Juozas ŠILEIKIS, Genutė ŠAKALIENĖ, Algimantas ŠLEGERIS, Aleksandra TUTLYTĖ, Andrius TUČKUS, Jonas VOLUNGEVIČIUS, įvaras ŽUKOVSKIS ir kiti.


***