Ir praėjusiais metais — 36-tais okupacijos metais — Lietuva žengė nelaisvės pančius vilkdama...

Šitiekos metų vergija iškankino tėvynę! Gilios žaizdos žymi jos kūną ir sielą: gausūs kalėjimai, jaunimo kolonijos, beprotnamiai, venerinės ligoninės, išsigimėlių globos namai, našlaitynai; paplitęs bedieviškas nihilizmas, alkoholizmas, šeimų skyrybos, palaidumas ir abortomanija, nusikalstamumas ir chuliganizmas, melas ir nesąžiningumas... Tokia Lietuva žengia į 1978-sius metus, varoma Kremliaus "aiškiaregių" varovų "į dar šviesesnę ateitį", nuolat girdėdama jų patyčias — "laisvės, pažangos, gerovės" šūkius šūkaujant...

Metai nauji, o mūsų kelias?.. Ar šiais metais mūsų Tėvynė dar giliau grims į tarybinį purvą, ar gelbėsis iš jo? Ar ji dar giliau įkvėps pražūtingojo materializmo, ar ieškos sveiko oro? Ar ji vis labiau susigyvens su vergiškumu, ar dar labiau ims šlykštėtis viskuo, kas tik juo dvelkia?

Neturime laisvės, bet turime turėti laisvę mylinčias širdis!
Neturime nepriklausomybės, bet turime Tėvynę Lietuvą, kurią, svetimųjų skriaudžiamą turime dar labiau mylėti ir jai aukotis!

Tėvynė didelėje negalėje, bet ji gyva! Ji kovoja! Ji bus laisva! Jos praeitis byloja apie didį tautos gyvastingumą ir ištvermę. Ir dabartis duoda tvirtą pagrindą tuo tikėti, nes dauguma tautiečių nepraradę sveiko proto, tautinės sąmonės, krikščioniškos sąžinės. Yra daug drąsių Tėvynės sūnų ir dukrų!

Šias vertybes šiandieną turime puoselėti ir saugoti kaip akies vyzdį, kad rytoj galėtume džiaugtis ir Lietuvos laisve bei nepriklausomybe.


"Aušra" savo bendradarbiams ir skaitytojams Tėvynėje ir plačiame pasaulyje linki asmeniškos laimės ir kilnios darbuotės Tėvynės gerovei.

"Aušra" sveikina ir visus kitus pogrindžio spaudos leidinius ir jų leidėjus, kurie laisvu tiesos žodžiu gaivina ir stiprina tautos dvasią.


"Aušra" didžiuojasi tautos kankiniais, drąsiais kovotojais už tiesą, laisvę, žmogaus teises ir linki jiems didžios ištvermės! Jų žygiams, jų balsui "Aušros" puslapiai visada bus atviri!

"Aušra" gėrisi ir tais, kurie legalioje spaudoje stengiasi pateikti gerų idėjų, sveiko dvasios peno savo tautiečiams, kurie, kad ir sunkiose sąlygose, pradeda arba aktyviai remia gerus sąjūdžius — religinius, blaivybės, kraštotyros ir pan.

Tegul šie metai visiems tautiečiams būna turtingi geru ryžtu, darbais, kova, o, Maironio žodžiais tariant,
"Jų vaisius palaimintas bus".