2005-10-26

Italų kultūros institutas Vilniuje ir Vilniaus universiteto biblioteka visuomenei pristato Italijoje gyvenusio kunigo, žurnalisto, vertėjo ir kolekcininko monsinjoro Vinco Mincevičiaus (1915-1992) senuosius rinkinius.

Vilniaus universiteto Baltojoje salėje pirmadienį atidaroma paroda "Turinas-Roma-Aosta. Su Lietuva širdyje..." supažindina su į Lietuvą pargabentais V. Mincevičiaus sukauptais senaisiais žemėlapiais, knygomis bei paties monsinjoro parengtais ir italų kalba išleistais leidiniais.


Gimęs Vokietijoje, V. Mincevičius augo ir mokėsi Liudvinave, Marijampolės apskrityje. Nuo 1934 m. gyveno Italijoje, studijavo Turino universiteto Filosofijos ir teologijos fakultete, Tarptautiniame socialinių mokslų universitete Romoje studijavo žurnalistiką. 1946 m. įstojo į Popiežiškąjį Grigaliaus universitetą Romoje, 1949 m. buvo įšventintas kunigu, 1951 m. gavo teologijos licenciato laipsnį. 1963 m. V. Mincevičiui suteiktas monsinjoro garbės titulas.

1952 metais įkūrus Italijos lietuvių bendruomenę, V. Mincevičius buvo išrinktas pirmuoju valdybos pirmininku ir ilgus metus jai vadovavo. Taip pat V. Mincevičius daug metų buvo oficialiai Italijoje įregistruotos žinių agentūros ELTA-Press italų kalba redaktorius. Kas mėnesį leidžiamas biuletenis teikė politines, kultūrines ir religines žinias italams apie Lietuvą nuo 1954 iki 1984 metų.

Prelato V. Mincevičiaus pastangomis italų kalba išleista Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika, skelbusi apie lietuvių tautos kančią ir persekiojimus sovietmečiu. V. Mincevičius ilgai dirbo kardinolo Antonio Samorės, buvusio Vatikano diplomato prieškario Lietuvoje, asmeniniu sekretoriumi.


Prelatas V. Mincevičius mirė 1992 metais ir buvo palaidotas Romos Kampo Verano (Campo Verano) kapinėse, kur ilsisi ir kiti žinomi lietuvių dvasininkai.

Visą gyvenimą domėjęsis Lietuvos istorija, V. Mincevičius rinko su Lietuvos praeitimi susijusią medžiagą: knygas, žemėlapius bei graviūras. Jis sukaupė vertingą ir įdomią senųjų knygų, graviūrų bei istorinių žemėlapių kolekciją, kuri po kolekcininko mirties atiteko Vilniaus universiteto bibliotekai.

Kadangi nebuvo paties monsinjoro testamento, tik žodinis patvirtinimas bei liudininkų parodymai, tik po ilgų susirašinėjimų ir derybų su įvairiomis institucijomis kolekcija buvo parvežta į Vilnių.

Ekspozicijoje pristatomi XVI-XVIII amžių pasaulio, Europos, atskirų valstybių, tarp jų - ir senieji Lietuvos žemėlapiai, XVII-XVIII a. knygos iš V. Mincevičiaus kolekcijos bei paties monsinjoro parengti ir italų kalba išleisti leidiniai.

Šaltinis: