TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1978 m. lapkričio 16 d. 
Nr.4
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui 
prie TSRS MT Vilniuje

Gerbiamasis įgaliotini,

1978 m. lapkričio mėn. keli Lietuvos kunigai - Jonas Zubrus, Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius - buvo nubausti piniginėmis baudomis už Vėlinių procesiją į kapines be rajonų vykdomųjų komitetų leidimo. Atrodo, kad ši nauja akcija prieš kunigus yra vykdoma su Jūsų žinia. Mes laikome šias bausmes grubia kunigų ir tikinčiųjų diskriminacija, pažeidžiančia tikėjimo laisvę, kurią užtikrina įvairūs tarptautiniai TSRS susitarimai, tarp jų ir Helsinkio Baigiamasis Aktas. Jei ateistai turi teisę lapkričio mėn. pradžioje organizuoti civilių mirusiųjų pagerbimą, tai vienodą teisę privalo turėti ir tikintieji, tačiau rajonų vykdomieji komitetai reikalauja iš jų leidimų, kurių patys niekada neduoda.


Administracinės tikinčiųjų teisių slopinimo priemonės erzina tikinčiuosius ir kelia nepasitikėjimą tarybine vyriausybe. Todėl esame įsitikinę, kad reikia panaikinti ne tik aukščiau minėtas baudas, bet ir atšaukti antikonstitucinius ir prieštaraujančius tarptautiniams TSRS susitarimams Religinių susivienijimų nuostatus (LTSR ATP, 1976.VII.28), kuriais kunigai ir tikintieji yra diskriminuojami. Kol šie nuostatai galios, tol Lietuvos katalikai save laikys antraeiliais Tarybų Sąjungos piliečiais.

Prašome Jus, Įgaliotini, su mūsų mintimis supažindinti Lietuvos TSR vyriausybę.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas,  
Alfonsas Svarinskas,  
Sigitas Tamkevičius,  
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis