TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1978 m. lapkričio 13 d. 
Nr.3

TSRS vidaus reikalų ministrui

PAREIŠKIMAS

Lietuvos TSR Panevėžio vyskupijos Sidabravo klebonas kun. P.Masilionis jau 10 metų bando gauti leidimą pasimatyti su savo broliais Adolfu ir Juozu, gyvenančiais JAV. Į pirmuosius prašymus Lietuvos TSR VRM visai neatsakė, o į tris atsakė: „Neišleidžiama". 1978 m. gegužės 30 d. kun. Masilionis kreipėsi į LTSR vidaus reikalų ministeriją septintą kartą, ir tada Radviliškio VRS atsakė, kad jo niekuomet neišleisią pasimatyti su broliais, nes jie esą organizavę bandas ir žudę žmones, tarybinius piliečius. Tai aiški netiesa, nes ir pats valstybės Saugumas niekada jų šituo nekaltino.
Remiantis Helsinkio Baigiamuoju Aktu, kun. P.Masilionis turi teisę aplankyti savo brolius, tuo labiau kad jie visi yra senyvo amžiaus.

Prašome patvarkyti, kad Jūsų pareigūnai neprasikaltusių žmonių nevadintų žmogžudžiais ir kad kun. P.Masilionis būtų išleistas į JAV pasimatyti su savo broliais.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas,
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis