TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. lapkričio 25 d. 
Nr.40

TSRS Generaliniam Prokurorui
Nuorašas: 
LTSR prokurorui

1980 m. spalio 18 d. kun. Vladislavas Zavalniuk laišku kreipėsi į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą ir išdėstė savo bėdas.

Pasirodo, kad 1980 m. spalio 11d. naktj nežinomi nusikaltėliai užpuolė kun. Vladislavo Zavalniuk butą (Latvijos TSR, Madonos raj., Verachlianai). Nepavykus įsiveržti į vidų, vienas iš užpuolikų rusiškai pagrasino: „Draugas Zavalniuk, nešdinkis lauk, nes kitaip tavęs laukia Tūriais likimas!", ir sviedė plyta į zakristijos langą. (1980 m. rugpjūčio mėn. kun. Andrejus Tūriais buvo rastas nuskandintas ežere. Ekspertizės nustatyta, kad kunigas nužudytas ir negyvas įmestas į ežerą, nes galva sužeista, o plaučiuose nebuvo vandens.) Kunigas V.Zavalniuk parkrito ant žemės ir smarkiai susitrenkė galvą. Įėjęs į savo kambarį neteko sąmonės.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. gruodžio 1 d. 
Nr.41

TSKP Centro Komitetui
Nuorašas:
Lietuvos KP Centro Komitetui

1980 m. lapkričio 24-25 d. Vilniuje LTSR Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo Onos Vitkauskaitės ir Genovaitės Navickaitės bylą, o lapkričio 24-26 d. Kaišiadoryse LTSR AT išvažiuojamoji sesija nagrinėjo Povilo Buzo ir Anastazo Janulio bylą. Visi keturi buvo kaltinami tarybinės santvarkos šmeižimu, nes daugino ir platino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką". Ona Vitkauskaitė nuteista 1,5 metų paprasto režimo lagerio, Genovaitė Navickaitė -2 metams paprasto režimo lagerio, Povilas Buzas - 1,5 metų griežto režimo lagerio, Anastazas Janulis - 3,5 metų griežto režimo lagerio.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

Mūsų intelektualų teismo pabaiga bus pirmadienį. Būtų gera, kad visi Komiteto nariai dalyvautų. Verta juos pagerbti!

Dar yra likęs Iešmanto paskutinis žodis ir nuosprendis.

Doc. Vyt. Skuodžiui prokuroras pasiūlė 6 metus griežto režimo ir 3 metus tremties, mokyt. Pečeliūnui -3 metus griežto režimo ir 5 metus tremties, Iešmantui - 4 metus griežto režimo ir 5 metus tremties.

Labai gerai laikėsi visi, doc. Skuodis geriausiai. Gynimesi argumentuotą kalbą sakė 6 val. Daug kartų buvo pertrauktas.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1980 m. lapkričio 13 d. 
Nr. 42

LTSR prokurorui
LTSR Aukščiausiojo Teismo pirmininkui

Pranešame, kad patenkintas doc. Vytauto Skuodžio prašymas priimti jį į TTG Katalikų Komitetą ir po visais dokumentais įrašyti jo pavardę.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai:

Sigitas Tamkevičius, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas   

Žinias pateikti nuo 1980m. gruodžio 28 d. iki 1981 m. sausio 3 d.

ŽINIOS


Apie.............................vyskupijos parapijų 1980 m. finansinę veiklą,
religinius patarnavimus ir aptarnaujantį personalą

Lėšų likutis 1980 m. sausio 1 d.......
I. Pajamos:
Išviso pajamų......
1. Savanoriškos aukos......
2. Parduota religinės literatūros ir kulto reikmenų......
3. Kitos pajamos......
4. Parapijų skaičius, kurios pinigus laiko:
a) valstybiniame banke......
b) taupomosiose kasose......
c) parapijų kasose......

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. sausio 27 d. 
Nr. 43

Lietuvos KP Centro Komitetui

Truskavos (Kėdainių raj.) tikintieji ir parapijos komitetas savo bažnyčios reikalu 1979-1980 m. daug kartų kreipėsi į Kėdainių raj. vykdomąjį komitetą, į Religijų reikalų tarybos įgaliotinį P.Anilionį ir net į Lietuvos KP CK Pirmąjį Sekretorių P.Griškevičių. Į pareiškimus, kuriuose pasirašydavo šimtai tikinčiųjų, valdžios pareigūnai atsakydavo neigiamai, o tikinčiųjų atstovus užgauliodavo ir baugindavo, kad bažnyčią uždarysią.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. vasario 21 d. 
Nr.44

Lietuvos KP CK Pirmajam Sekretoriui P.Griškevičiui

1980 m. liepos mėnesį Jadvyga Stanelytė sėdo Vilniuje į troleibusą ir dingo be žinios. Jos artimieji manė, kad dingusioji yra chuliganų pagrobta, tikriausiai išniekinta ir nužudyta. Po savaitės ieškojimo Jadvyga Stanelytė buvo surasta Lukiškių kalėjime. Kodėl šitaip pasielgė tarybiniai pareigūnai? Juk panašiais metodais elgiasi tik teroristai.

Penkis mėnesius Jadvyga Stanelytė buvo išlaikyta Lukiškių kalėjime, kol buvo užbaigta jos byla. Pagaliau 1980 m. gruodžio 16 d. LTSR Aukščiausiojo Teismo išvažiuojamoji sesija Kelmėje nagrinėjo jos bylą už religinės eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą organizavimą. Jadvygai Stanelytei paskirta pagal Lietuvos TSR BK 199 3 str. aukščiausia bausmė - treji metai laisvės atėmimo, bausmę atliekant bendrojo režimo lageryje. Po teismo Jadvygai Stanelytei nebuvo leista pasimatyti net su artimais giminėmis, nors šitai leidžiama net ypatingai sunkiems nusikaltėliams.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. vasario 21 d. 
Nr.45

Lietuvos KP Centro Komitetui

Mes, Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto nariai, kreipiamės į Centro Komitetą dėl Petro Cidziko (gyv. Vilniuje, Dailidžių g. 7a) likimo.

Prieš aštuonerius metus Petras Cidzikas prievarta buvo patalpintas į psichiatrinę ligoninę ir ketverius metus, būdamas visai sveikas, buvo luošinamas medikamentais.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. balandžio 23 d. 
Nr.47

Lietuvos KP Antrajam sekretoriui N.Dybenkai

1981 m. vasario mėn. į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą kreipėsi Palomenės KK parapijos tikintieji papasakodami neįtikėtiną tarybinės valdžios pareigūnų savivalės faktą.

1981 m. vasario 26 d. Palomenės kolūkio pirmininkė Gudaitienė ir Kaišiadorių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Kaubrys kolūkio ataskaitinio susirinkimo proga Palomenės kultūros namuose „išrinko" Palomenės KK parapijos bažnyčios komitetą, t.y. perskaitė dvidešimt pavardžių ir pareiškė, kad šie asmenys sudarys naują Palomenės KK parapijos bažnyčios komitetą, kurio pirmininke būsianti Aldona Jasonienė. Tarybinius pareigūnus šitaip savavaliauti paskatino Palomenės parapijos klebono kun. A.Pauliko nusikalstamas elgesys tikinčiųjų atžvilgiu.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. balandžio 23 d. 
Nr. 48

Lietuvos KP Centro Komitetui

1981 m. kovo 25 d. Lietuvoje vėl suimti du lietuviai katalikai: inž. Vytautas Vaičiūnas Kaune ir Mečislovas Jurevičius Šiauliuose. Tūkstančiai tikinčiųjų klausia: kada visa tai baigsis? Jeigu visi tarybiniai piliečiai, tarp jų ir tikintieji, turi teisę gegužės 1-ąją, 9-ąją arba lapkričio 7-ąją žygiuoti gatvėmis, tai kodėl tarybinių piliečių tikinčiųjų religinė eisena į šventas vietas: Kryžių kalną, Šiluvą arba per Vėlines į kapines kvalifikuojama kaip nusikaltimas? Argi tokiomis eisenomis griaunami tarybinės valstybės pagrindai? Argi už tokias eisenas reikia įkalinti niekuo nekaltus ir visų lietuvių gerbiamus žmones? Ar ne daugiau nusikalsta tie tarybiniai valdžios atstovai, kurie trukdo tikinčiųjų religines eisenas: iššaukia gaisrines mašinas, filmuoja, o vėliau terorizuoja eisenos dalyvius,ypač jaunimą?

Vytauto Vaičiūno ir Mečislovo Jurevičiaus suėmimai visoje Lietuvoje sukėlė tik pasipiktinimą ir gilina prarają tarp tikinčiųjų ir tarybinės valdžios, kuriai užkliūva bent kiek laisvesnis tikinčiųjų žingsnis.

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II KALBA,
pasakyta šv.Kazimiero šventės proga Romoje, Šv.Petro bazilikoje, 
lietuvių Aušros Vartų koplyčioje, 1981.III.5

Brangieji, su dideliu džiaugsmu sutikau koncelebruoti Jums šv. Mišias 35 metų sukakties proga nuo įsteigimo Popiežiaus kolegijos. Sveiki -nu šio garbingo instituto rektorių bei vadovybę, kunigus, aliumnus ir buvusius aliumnus. Šią iškilmę padidina dar ir tai, kad ji vyksta čia, Aušros Vartų Motinos koplyčioje, minint šv.Kazimierą, dangiškąjį Kolegijos, visos Lietuvos, ypač lietuvių jaunimo, Globėją. Tiesa, 35 metai nėra ilgas Kolegijos nueitas kelias, bet ne tai svarbu. Malonu pripažinti, kad tokiu trumpu laiku daug nuveikė Jūsų Kolegija, išleido daug kunigų į visą pasaulį. Raginu tuo keliu eiti pirmyn. Renkite Dievo tarnus! Formuokite šventus, gilaus tikėjimo, tvirtos vilties ir plačios meilės žmones. Dievo žmones, kurie liudytų Kristų ir Jo Evangeliją. Bažnyčios statytojus savo žodžiu ir gyvenimu, džiaugsmu ir kančia. Gavėnia moko, kaip per auką pasiekiama pergalė. Visus, ypač buvusius Kolegijos aliumnus, karštai ra -ginu nuolatos rūpintis pašaukimu į kunigus bei vienuolius. Bažnyčiai reikia naujų, ypač jaunų kunigų, visiškai pasišventusių darbininkų. Derliaus laukai jau prinokę. Šiuos savo troškimus pavedu šv.Kazimierui. Visi žinome, kad jis per trumpą laiką pasiekė didelės tobulybės. Šiandien lyg deimantas jis puošia Bažnyčios, ypač Lietuvos Bažnyčios, vadinasi, pačios Tėvynės, veidą. Tebūna jis mums visiems pavyzdys ir galingas Užtarėjas.

Msgr Audrys Bačkis 
00120 Citta del Vaticano 
ITALIA

Šventasis Tėve,

Dažnai mus pasiekia vis naujos žinios apie Jūsų Šventenybės meilę ir rūpestį mūsų Tėvyne.

Ir paskutinis apsilankymas Šv.Kazimiero kolegijoje, ir kasdien asmeninėse maldose Lietuvos vardo prisiminimas visus mus, be amžiaus skirtumo, sujaudino iki ašarų. Ir kuo mes nusipelnėm tokios Šventojo Tėvo meilės? Drįstame manyti, kad Dievas įvertino mūsų maldas ir aukas.

Ir Lietuvoje kasdien daugelis meldžiasi už mūsų Popiežių. Šventojo Tėvo nuotraukos, pačių pagamintos, nepaprastai greitai plinta tarp tikinčiųjų. Visuotinės meilės pagrindas: „Popiežius kalba mūsų lūpomis ir širdimi".

Msgr Audrys Bačkis 
00120 Citta del Vaticano 
ITALIA

Mylimas Prelate,

Visada su dėmesiu ir viltimi sekame Jūsų darbą Kristaus Bažnyčioje. Ir nepaprastai nudžiugome sužinoję apie paskutinį paaukštinimą Valstybės Sekretoriate.

Dėkojame Dievui už Jūsų darbo įvertinimą, dėkingi Popiežiui Jonui Pauliui II už nuoširdžią meilę Lietuvai, dėkingi ir Jums, Prelate, kad garbingai atstovaujate mūsų Tėvynei krikščionybės centre - Romoje.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. liepos 8 d. 
Nr.49

Lietuvos KP Centro Komitetui LTSR Ministrų Tarybai

Š.m. birželio 25-26 d. įvyko du teismo procesai už 1979-1980 m. religines eisenas iš Tytuvėnų į Šiluvą. LTSR Aukščiausiasis Teismas Vilniuje nuteisė darbininką Mečislovą Jurevičių 3 metus laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežto režimo pataisos darbų kolonijose, ir Širvintose -inžinierių Vytautą Vaičiūną 2,5 metų laisvės atėmimo, atliekant bausmę paprasto režimo pataisos darbų kolonijose. Nesuprantama, kokiu pagrindu Vytautas Vaičiūnas buvo teisiamas Širvintose. Abu teisiamieji -geri katalikai ir aukštos moralės žmonės - buvo kaltinami, kad organizavo ir aktyviai, be Vykdomojo komiteto leidimo, dalyvavo religinėse eisenose iš Tytuvėnų į Šiluvą. Teisiamieji negalėjo suorganizuoti tokio masto eisenos, ir šito kaltinimo neparėmė nė vienas liudininkas. Kadangi M.Jurevičius ir V.Vaičiūnas religinių eisenų iš Tytuvėnų į Šiluvą neorganizavo, tai nė leidimo neprašė. Religinės eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą yra tradicinės, ir tikintieji niekieno neorganizuojami į jas renkasi.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. gruodžio 25 d. 
Nr. 50

TSKP Generaliniam Sekretoriui L.Brežnevui

1981 m. tarybinės valdžios pareigūnai pradėjo grubią akciją prieš tikintį Lietuvos jaunimą. Į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą daug kartų kreipėsi persekiojamas jaunimas prašydamas kokios nors pagalbos. Kadangi mes neturime priemonių apsaugoti tikintįjį jaunimą nuo pareigūnų savivalės, todėl kreipiamės į Jus nurodydami keletą ryškesnių persekiojimo faktų.

Rugpjūčio 19 d. grupė Vilniaus miesto jaunimo nuvyko pailsėti prie Molėtų ežerų. Tikintis jaunimas, trokšdamas pagilinti tikėjimą, pasikvietė ir kun. Ričardą Černiauską. Rugpjūčio 20 d. jie buvo užpulti milicininkų ir saugumiečių. Šie gaudė jaunimą ir grūdo į mašinas. Milicininkų elgesys peržengė visas žmoniškumo ribas: jie spjaudė mergaitėms į veidus ir šlykščiai iš jų tyčiojosi. Molėtų milicijos skyriuje per tardymą milicininkai žadėjo mergaites išprievartauti, kitus gąsdino nušausią ir panašiai. Siekdami dar labiau pasityčioti iš mergaičių, pareigūnai jas nuvežė pas gydytoją ginekologą kaip ištvirkėles. Kunigą Ričardą Černiauską milicijos daboklėje išlaikė net šešias paras. Studentai Alfonsas Vinclavas ir Audronė Ginkutė buvo pašalinti iš Vilniaus valstybinio universiteto.

KONVENCIJA
dėl kovos su diskriminacija švietimo srityje


Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Generalinė konferencija, susirinkusi Paryžiuje į vienuoliktąją sesiją ir posėdžiavusi nuo 1960 m. lapkričio 14 dienos ligi gruodžio 15 dienos,

primindama, kad Visuotinė žmogaus teisių deklaracija teigia diskriminacijos švietimo srityje neleistinumo principą ir skelbia kiekvieno žmogaus teisę į mokslą;

atsižvelgdama į tai, kad diskriminacija švietimo srityje pažeidžia toje Deklaracijoje išdėstytas teises;

atsižvelgdama į tai, kad, remdamasi savo įstatais, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija siekia tautų bendradarbiavimo tuo tikslu, kad visur būtų paisomos žmogaus teisės ir kad švietimas būtų visiems vienodai prieinamas,

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1981 m. gruodžio 25 d. 
Nr.51

Lietuvos KP CK Sekretoriui P.Griškevičiui
Nuorašai:
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams

1981 m. gruodžio mėn. pradžioje į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą kreipėsi Stulgių klebonas kun. Jonas Bučinskas ir Žalpių klebonas kun. Juozapas Razmantas. Jų protesto pareiškime rašoma, kad jie buvo nubausti po 50 rub. už tai, jog „nesuderinę su rajono vykdomuoju komitetu organizavo š.m. lapkričio 1 d. demonstraciją į kapines ir tuo būdu pažeidė LTSR ATP 1976.VII.28 patvirtintų Religinių susivienijimų nuostatų 50 str."

Iš tikrųjų minėti kunigai organizavo ne demonstraciją, o drauge su tikinčiaisiais kapinėse pasimeldė už mirusius, - net eisenos į kapines nebuvo. Šitokia malda buvo palaikyta demonstracija.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1982 m. rugsėjo 30 d. 
Nr. 52

Lietuvos TSR prokurorui

Į Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetą 1982 m. rugpjūčio 20 d. kreipėsi grupė Vilkaviškio rajono tikinčiųjų, o 1982 m. rugsėjo 13 d. -N.Vilnios parapijos vikaras kun. St.Puidokas. Pareiškimuose aprašoma, kaip valdžios pareigūnai iš tikinčiųjų atėmė oficialiai pasisamdytus autobusus, siekdami sutrukdyti jų ekskursijas. Su tikinčiaisiais buvo grubiai elgiamasi, iš jų tyčiojamasi.

Siunčiame Jums, Prokurore, tikinčiųjų pareiškimų kopijas ir prašome patvarkyti, kad Lietuvos tikintieji nebūtų diskriminuojami.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Leonas Kalinauskas, 
Jonas Kauneckas, 
Algimantas Keina,
Vaclovas Stakėnas,   
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
doc. Vytautas Skuodis (lageryje)