TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. sausio 25 d. 
Nr.6

TSRS Generaliniam Sekretoriui,
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui L. Brežnevui 
Lietuvos TSR Kauno m. Panemunės rajono 
vykdomojo komiteto pirmininkui

PAREIŠKIMAS

Du šimtai trisdešimt penki Kauno m. Petrašiūnų Romos Katalikų parapijos tikintieji kreipėsi raštu į TTG Katalikų Komitetą prašydami padėti, nes skaudžiai pažeistos jų teisės: prie Amalių ateistai sunaikino dar prieš Antrąjį pasaulinį karą pastatytą kryžių.

Gerbiamas Generalini Sekretoriau, mes nežinome, ar Tamstą pasiekia objektyvi informacija apie Lietuvos TSR tikinčiųjų padėtį. Todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad panašių barbariškų faktų, kurie aiškiai byloja, kad šimtmečiais sukurtų tikinčių liaudies meistrų kryžių, koplytstulpių, paminklų, antkapių naikinimas iki šiolei tebevyksta. Tai be galo skaudina lietuvių tikinčiųjų širdis ir kelia nepasitikėjimą tarybine vyriausybe. Lietuvos TSR valdžios organai šių barbariškų ateistų, naikinančių meno, istorijos ir religijos vertybes, ne tik nesudraudžia, bet dar juos skatina, o geriausiu atveju nuduoda, kad nepastebi. Ir į tikinčiųjų skundus visai nereaguoja. Norėtųsi manyti, kad TSRS vyriausybė yra kitos nuomonės šituo klausimu ir kad tai vyksta bejos žinios.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui
Nuorašai:
Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetui 
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams 
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui P.Anilioniui

Vilniaus arkivyskupijos kunigų

PAREIŠKIMAS

Mes, žemiau pasirašę Vilniaus arkivyskupijos kunigai, pritariame tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto pareiškimui Nr. 5, rašytam 1978 m. gruožio 25 d. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams ir Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui P.Anilioniui, ir pareiškiame, jog Religinių susivienijimų nuostatus laikome teisiškai negaliojančiais ir jų laikytis negalime, nes jie diskriminuoja tikinčiuosius, varžo jų sąžinę, yra priešingi Katalikų Bažnyčios mokslui ir teisei (kanonams), Tarybų Sąjungos ir Lietuvos TSR konstitucijoms, Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai ir kitiems Tarybų Sąjungos tarptautiniams įsipareigojimams.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui
Nuorašai:
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams 
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui

Kauno arkivyskupijos kunigų

PAREIŠKIMAS

1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkyje 34 valstybės, tarp jų TSRS ir Vatikanas, pasirašė Baigiamąjį Aktą, kuriame skaitome:

- dalyvaujančios valstybės gerbs žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvę, nepaisant skirtingos rasės, lyties, kalbos ir religijos...

- šia prasme dalyvaujančios valstybės pripažins ir gerbs asmenybės laisvę išpažinti, vienasmeniškai ar bendrai su kitais, religiją arba tikybą, veikiant pagal savo sąžinę...

TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. sausio 26 d. 
Nr.7

Lietuvos TSR Prokurorui
Raseinių ir Vilkaviškio rajonų liaudies teismams 

PAREIŠKIMAS

1978 m. lapkričio 16 d. Viduklės klebonas kun. Alfonsas Svarinskas administracine tvarka buvo nubaustas 50 rub. bauda už tariamą nusikaltimą, kaip buvo pasakyta administracinės komisijos nuobaudoje: „Viduklės religinės bendruomenės klebonas 1978.X.I, negavęs rajono vykdomojo komiteto leidimo ir apie tai įspėtas, š.m. spalio 27 d. 17-18.30 val. organizavo eitynes nuo Viduklės bažnyčios iki kapinių ir atgal. Nueinant ir grįžtant atgal buvo giedamos religinės giesmės".

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui

PAREIŠKIMAS


1979 m. sausio mėn. Vilniuje areštuotas Romas Ragaišis - žinomas Lietuvos kovotojas už žmogaus teises. Jis ne kartą yra pasirašęs pareiškimus ir protestus dėl įstatymų pažeidinėjimų, praktikuojamų valdžios organų. Jis viešai pasmerkė B.Gajausko, V.Petkaus, J.Orlovo, A.Ginsburgo areštus. R.Ragaišis visur ir visuomet reikalaudavo tiksliai laikytis įstatymų ir nepažeidinėti elementariausių žmogaus teisių. V.Petkaus teisme R.Ragaišis viešai demaskavo melagingus, sufabrikuotus kaltinimus, inkriminuotus V.Petkui. Už savo visuomeninę veiklą R.Ragaišis buvo persekiojamas. Jam ir jo šeimai atėmė butą ir išregistravo iš Vilniaus.

TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. sausio 26 d. 
Nr.8

TSRS Generaliniam Sekretoriui
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui
L.Brežnevui
Moldavijos TSR KP Pirmajam Sekretoriui

PAREIŠKIMAS


Iš tolimos Moldavijos mus pasiekė širdį veriantis pagalbos šauksmas - 69 Slabodos-Raškovo kaimo gyventojai savo pareiškime-prašyme pasakoja apie sunkiai įtikimus dalykus: vienintelio katalikų kunigo Vladislovo Zavalniuko ir tikinčiųjų, ypač vaikų ir jaunimo, diskriminaciją. Moldavijos administracija kunigui draudžia lankyti ligonius, gyvenančius už Kišiniovo ribų. Vietos ateistai sprendžia pagal gautas tikinčiųjų telegramas, ar gali kunigas vykti pas ligonį ar ne. Todėl daugelis tikinčiųjų miršta be Sakramentų, nors uolus kunigas yra pasiryžęs kiekvienam patarnauti.

TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1979.1.31 
Nr.9

Lietuvos TSR Prokurorui

PAREIŠKIMAS

1978 m. gruodžio 13 d. į TTG Katalikų Komitetą kreipėsi raštu kun. Virgilijus Jaugelis, prašydamas padėti susigrąžinti religinio turinio lietuvio prof. dr. Antano Maceinos knygą „Krikščionis pasaulyje".

1976 m. vasarą Raseinių autobusų stotyje valdžios pareigūnai norėjo patikrinti kun. Virgilijaus Jaugelio portfelį. Pareikalavus prokuroro sankcijos, jis buvo nugabentas į Raseinių MVR skyrių ir čia prievarta iškratytas ir atimta aukščiau minėta knyga. Nors savininkas protestavo žodžiu ir raštu prieš šią savivalę, reikalaudamas grąžinti jam priklausančią knygą, tačiau iki šio laiko knygos dar neatgavo.

Mielas kun. Alfonsai,

Daug sveikinimų! Tegul Dievas ir toliau Jums duoda energijos. Viena pastabėlė: Jūsų Komiteto vardas - vienas lituanistas atkreipė dėmesį - ar nebūtų gražiau: „Teisėms ginti", o ne Tikinčiųjų teisių gynimo komitetas. Žodžiu sakant, naudininkas su bendratimi.
Dovanokite už šias eilutes.

1979. II. 5

K.K.Garuckas

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. vasario 7 d. 
Nr.10

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui

1978 m. gruodžio mėn. į TTG Katalikų Komitetą kreipėsi Vilniaus katalikai prašydami užstoti nuteistąjį lietuviškosios Helsinkio grupės narį Viktorą Petkų. Visiškai pritarę pareiškime išdėstytoms mintims, mes, Katalikų Komiteto nariai, dokumentą pasirašėme.

Labai nustebome sužinoję, kad 1979 m. sausio 9 d. kratos metu, kuriai vadovavo milicijos majoras S.Ražinskas, iš Juliaus Sasnausko paimtas aukščiau minėtas dokumentas. Kokia teise milicijos pareigūnai atiminėja LTSR vyriausybei adresuotus dokumentus?

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Generaliniam prokurorui
Nuorašai:
Vilniaus arkivyskupijos kurijai
Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotiniui Lietuvos TSR, 
Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetui 
Vilniaus arkivyskupijos kunigų

PAREIŠKIMAS

Pastaraisiais metais kai kurie mūsų respublikos rajonų vykdomieji komitetai pradėjo kviesti instruktažui kunigus ir vietinių religinių bendruomenių vykdomųjų organų narius, reikalaudami besąlygiškai vykdyti 1976 m. LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo paskelbtus Religinių susivienijimų nuostatus. Kadangi tas dokumentas aiškiai nukreiptas prieš tikėjimo laisvę ir prieš religinių susivienijimų veiklos laisvę, reikalavimas besąlygiškai jo laikytis kelia didelį nerimą dvasininkijai ir tikinčiai visuomenei.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

 

1979 m. vasario 10 d. 
Nr.11

Lietuvos TSR Prokurorui

Julija Judeikienė, gyvenanti Lazdijų raj., Veisiejuose, Pionierių g. 4-5, kreipėsi į TTG Katalikų Komitetą prašydama apsaugoti jos sūnų Mindaugą Judeikį nuo Lazdijų raj. saugumiečio Algio Gylio šantažavimo. Saugumietis A.Gylys moksleivio Mindaugo akyse šmeižė dorus kunigus ir tikinčiuosius, draudė su jais draugauti, gąsdino kolonija ir vertė tėvams nežinant palaikyti ryšį su saugumo darbuotojais.

1979 metai Jungtinių Tautų paskelbti tarptautiniais vaiko metais, per kuriuos ypač turi būti kovojama už vaikų teises. Apie tai kalbėjo ir TSRS Generalinis Sekretorius L.Brežnevas.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui 
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams 
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui P.Anilioniui

Kaišiadorių vyskupijos kunigų

PAREIŠKIMAS

Mes, Kaišiadorių vyskupijos kunigai, pritardami Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komiteto raštui, rašytam 1978.XII.25, dėl 1976 metais paskelbtų Religinių susivienijimų nuostatų, pareiškiame, kad šiais Nuostatais tikinčiųjų katalikų diskriminavimą Tarybų Lietuvoje norima paversti įstatymu. Iš kasdieninio mūsų darbo turima medžiaga ir faktai šitai patvirtina. Pvz., labai neseniai Molėtų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Gančerienė, sušaukusi rajono kunigus, remdamasi Nuostatais, reikalavo neleisti vaikams patarnauti per pamaldas, draudė kunigams grupiniu būdu egzaminuoti vaikus, ruošiamus Pirmajai Komunijai. Be to, reikalavo iš kunigų, kad be rajono leidimo atlaidams nekviestų kitų kunigų.

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetui

Nuorašai:
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui
Lietuvos TSR Ministrų Tarybai
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams
Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetui
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kunigų

PAREIŠKIMAS

Mes, Telšių vyskupijos kunigai, kreipiamės į jus ir kitas valstybines įstaigas ne tik savo vardu, bet čia išreiškiame ir valią bei susirūpinimą tų šimtų tūkstančių katalikų, kuriems mes kaip kunigai patarnaujame jų dvasiniuose reikaluose. Mes priklausome Kristaus įsteigtai Bažnyčiai, kuri turi beveik 2000 metų praeitį. Jos nuopelnai visai žmonijai ir kartu mūsų respublikos kultūrai yra milžiniški ir nenuginčijami. Juk Vilniaus universitetas, pirmosios gimnazijos, kolegijos ir pradžios mokyklos yra įkurtos Bažnyčios. Lietuviškos raštijos pirmieji kūrėjai buvo taip pačios Bažnyčios atstovai. Ne veltui šiandien krikščionių Bažnyčią visas kultūringas pasaulis pripažįsta ir įvertina. Neatsitiktinai ir išrinkus tos Bažnyčios popiežių Joną Paulių II, viso civilizuoto pasaulio valstybių vyriausybės, neišskiriant ir socialistinių kraštų, sveikino Jį ir pripažino Katalikų Bažnyčios svarbų vaidmenį ir reikšmę šiuolaikiniame žmonijos gyvenime.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui

Panevėžio vyskupijos kunigų

PAREIŠKIMAS

Žymiausios pasaulio valstybės, tarp jų ir Tarybų Sąjunga, pasirašė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją (1948 m.), taip pat žmogaus teises ginančius Helsinkio nutarimus. Kartu prižadėjo neskelbti įstatymų, potvarkių, priešingų žmogaus teisėms, ir esamus įsakymus bei potvarkius, varžančius žmogaus teises, atšaukti.

Tarybinė Konstitucija skelbia laisvę išpažinti religiją. Jei konstitucijoje nebūtų straipsnio, varžančio tikėjimo propagandą (50), tuo pažeidžiant didžiosios Lietuvos žmonių dalies tikėjimo laisvę (75 proc), ir teikiančio neribotą propagandos laisvę bedieviams, kurių yra mažuma, tai šį straipsnį būtų galima laikyti demokratišku. Kad bedievių valdžia tikinčiuosius stato į paniekintų, beteisių piliečių padėtį, tai liudija šie gėdingi dokumentai-Religinių susivienijimų nuostatai (1976m.) ir valdžios paruošta ir pateikta tikintiesiems pasirašyti sutartis bažnyčios pastato nuomos reikalu. Pirmas šios sutarties variantas buvo parengtas Stalino laikais (1948 m.).

Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT 
įgaliotiniui Lietuvos TSR Vilniuje

1979 m. balandžio 5 d. Panevėžyje Lietuvos TSR ordinarų kolegijos pirmininkas vysk. dr. J.Matulaitis-Labukas buvo pakvietęs Lietuvos vyskupijų valdytojus pasitarimui svarbiais mūsų krašto Katalikų Bažnyčios reikalais. Pasitarime buvo aptarta daug aktualių klausimų ir nutarta kai kuriais neatidėliotinais reikalais kreiptis į Jus prašant atitinkamose įstaigose tarpininkauti, kad jie būtų išspręsti, būtent:

1. Išvertus ir baigus paruošti Šv. Sosto aprobatai galutinį Mišiolo lietuvišką tekstą, reikėtų pasiųsti mūsų Liturginės komisijos specialistus į Romą galutinai suderinti tekstus, kad naujas Mišiolas lietuvių kalba būtų atspausdintas Italijoje. Jei bus gautas leidimas, vykstančių į Vatikaną sudėtį nutarta aptarti atskirai.

2. Prašome atspausdinti labai reikalingų 500 000 katekizmų.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. balandžio 18 d. 
Nr. 12

U N E S C O  prie Jungtinių Tautų
tarptautinei konferencijai „Už visų vaikų taikių ir laimingą ateitį"

VAIKO TEISIŲ PAŽEIDIMAI LIETUVOS TSR

Lietuvos tikinčiųjų ir kunigų vardu dėkojame UNESCO organizacijai, paskelbusiai 1979 metus Tarptautiniais vaiko metais. Viso pasaulio geros valios žmonės atsiliepė į raginimą užtikrinti vaikams visas teises ir sudaryti sąlygas, kad jie galėtų augti pilnaverčiai ateities kūrėjai.

Mes geriausiai pažįstame Lietuvos TSR vaikų gyvenimo sąlygas. Todėl šiuo raštu ir norime supažindinti UNESCO organizaciją.

Pas mus įprasta cituoti Lenino žodžius: „Visa, kas geriausia,-vaikams!" Didelio rūpesčio vaikais pavyzdžiu nurodoma, kad Tarybų Sąjungoje veikia 120 000 nuolatinių vaikų darželių ir lopšelių, kuriuose auklėjama daugiau kaip 13 mln. vaikų. Iš tikrųjų, Lietuvos TSR vaikai nemiršta iš bado ir turi sąlygas mokytis, tačiau pas mus, kaip retai kur pasaulyje, iš vaikų yra atimta daug pagrindinių jų teisių.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. balandžio 18 d. 
Nr.13

LTSR Ministrų Tarybos Pirmininkui

Kiekvienais metais, ypač vasarą, Lietuvos tikintiesiems iškyla didelis rūpestis, kur gauti savo vaikams maldaknygių ir katekizmų? Kaip Jūs, Pirmininke, gerai žinote, tarybinės valdžios metais Lietuvoje nė karto nebuvo duota leidimo atsispausdinti katekizmų, o maldaknygių kelis kartus buvo išleistas toks mažas tiražas, jog jis negalėjo patenkinti nė mažos katalikų dalies.

TIKINČIŲJŲ TEISĖMS GINTI KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. balandžio 20 d. 
Nr.14

Lietuvos TSR prokurorui


Mes norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad mūsų respublikos mokyklose yra diskriminuojami tikintys moksleiviai, kas niekaip nesiderina su tarybine Konstitucija ir įstatymais.

Ypatingai prašome susidomėti Plungės I-osios vidurinės mokyklos vadovybe, kuri ne tik neapgynė dėl tikėjimo komjaunuolių skriaudžiamo VIIcklasės mokinio Vitalijaus Semenausko, bet dar pagrasė, jog motinai reikia atimti motinystės teises, o sūnų pašalinti iš mokyklos.

Priedas: Semenauskų pareiškimo Plungės rajono prokurorui nuorašas.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius, 
Juozas Zdebskis

 

Dokumento Nr. 14 priedas

Plungės rajono prokurorui

Semenausko Vytauto Petro, Petro s.,
Semenauskienės Teresės Joanos, 
gyv. Plungėje, Statybininkų g. 8

PAREIŠKIMAS

   Mūsų sūnus Vitalijus lanko I-osios vid. mokyklos VII c klasę. Mes esame tikintys ir kartu su vaikais lankome bažnyčią. Vaikai noriai seka mūsų pavyzdžiu. Dažnai parėjęs sūnus iš mokyklos skundžiasi, kad mokiniai ateistai mokykloje jį pašiepia ir diskriminuoja. Klasėje ir koridoriuje neduoda praeiti be pašaipų ir replikų. Panaudoja net fizinę jėgą.

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui

Vilkaviškio vyskupijos kunigų

PAREIŠKIMAS


    Mes, žemiau pasirašę kunigai, pareiškiame savo nuomonę dėl LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1976 m. liepos 28 d. priimtų Religinių susivienijimų nuostatų:

    Religinių susivienijimų nuostatai:
    a) diskriminuoja kunigus bei tikinčiuosius ir daro juos antraeiliais Tarybų Sąjungos piliečiais;

    b) prieštarauja LTSR Konstitucijai, Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai ir kitiems Tarybų Sąjungos pasirašytiems tarptautiniams susitarimams;

    c) tarnauja tik ateistams padėdami pačiu grubiausiu būdu administruoti Bažnyčios vidaus gyvenimą.