TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

1979 m. sausio 25 d. 
Nr.6

TSRS Generaliniam Sekretoriui,
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui L. Brežnevui 
Lietuvos TSR Kauno m. Panemunės rajono 
vykdomojo komiteto pirmininkui

PAREIŠKIMAS

Du šimtai trisdešimt penki Kauno m. Petrašiūnų Romos Katalikų parapijos tikintieji kreipėsi raštu į TTG Katalikų Komitetą prašydami padėti, nes skaudžiai pažeistos jų teisės: prie Amalių ateistai sunaikino dar prieš Antrąjį pasaulinį karą pastatytą kryžių.

Gerbiamas Generalini Sekretoriau, mes nežinome, ar Tamstą pasiekia objektyvi informacija apie Lietuvos TSR tikinčiųjų padėtį. Todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad panašių barbariškų faktų, kurie aiškiai byloja, kad šimtmečiais sukurtų tikinčių liaudies meistrų kryžių, koplytstulpių, paminklų, antkapių naikinimas iki šiolei tebevyksta. Tai be galo skaudina lietuvių tikinčiųjų širdis ir kelia nepasitikėjimą tarybine vyriausybe. Lietuvos TSR valdžios organai šių barbariškų ateistų, naikinančių meno, istorijos ir religijos vertybes, ne tik nesudraudžia, bet dar juos skatina, o geriausiu atveju nuduoda, kad nepastebi. Ir į tikinčiųjų skundus visai nereaguoja. Norėtųsi manyti, kad TSRS vyriausybė yra kitos nuomonės šituo klausimu ir kad tai vyksta bejos žinios.


Todėl prašome Jus, partijos ir valstybės vadovą:

I. Atkreipti dėmesį į šiuos skaudžius faktus, kurie jokiu būdu nesiderina su tarybinės konstitucijos raide ir dvasia, su TSRS įtempimo mažinimo politika ir su bet kokiais demokratijos ir humanizmo principais.

II. Duoti nurodymus atitinkamoms įstaigoms, kad ideologinėje kovoje Lietuvos ateistai vadovautųsi vien moksliniais ir filosofiniais argumentais, o ne grubia administracine prievarta, nes tai menkina tikinčių ir visų mąstančių žmonių akyse tarybų valdžios autoritetą.

III. Įsakyti Kauno m. Panemunės vykdomajam komitetui leisti atstatyti nugriautą kryžių ir nubausti nusikaltėlius.

Priedas: Petrašiūnų tikinčiųjų pareiškimo nuorašas.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis   

Adresas:
Lietuvos TSR
234290 Kybartai, Darvino g. 12 Kun. Sigitas Tamkevičius